Finansinė informacija ir ataskaitos
 • Ataskaitos
  Tarpinė informacija Metinė informacija
  3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn.
  2023 RP
  2022 RP TR
  RP
  KISA
  RP MAI 

  MAI(pdf)

  AA

  RP

  KISA

  2021 RP TR
  RP
  KISA
  RP RP
  MAI2
  AA
  KISA
  2020 RP FA
  TP
  RP
  APP
  KISA
  RP RP
  MAI2
  AA
  KISA
  2019 RP FA
  TP
  RP
  AAP
  KISA
  RP APP
  RP
  MAI2
  KISA
  2018 FA
  RP
  AAP
  TP-FA
  RP
  AAP
  KISA
  FA
  RP
  AAP
  FA
  RP
  AAP
  AAP
  MAI2RP
  KISA
  2017 RP TP-FA
  AAP
  KISA
  RP RP AAP
  MAI2
  KISA
  2016 RP TP
  FA
  AAP
  RP RP AAP
  MAI2
  KISA
  2015 FA
  AAP
  TP
  FA
  AAP
  FA
  AAP
  RP AAP
  MAI2
  2014 TP-FA
  RP
  AAP
  FA
  RP
  AAP
  FA
  RP (EUR)
  RP (LTL)
  AAP
  MAI1
  AAP
  MAI2

  TR – tarpinis rezultatas (kartu su finansinėmis ataskaitomis, tarpiniu pranešimu ir atsakingų asmenų patvirtinimu)
  FA – finansinės ataskaitos
  AAP – atsakingų asmenų patvirtinimas
  TP – tarpinis pranešimas
  MAI1 – metinė audituota informacija (kodas 303299817)
  MAI2 – metinė audituota informacija (kodas 300893533)
  RP – rezultatų pristatymas, pagrindinių duomenų pristatymas
  KISA – kolektyvinio investavimo subjekto ataskaita
  AA – atlygio ataskaita

 • Grynųjų aktyvų vertė
  Data Akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, EUR
  2016 07 13* 1,9635 23 906 150,00
  2016 09 30 1,9425 23 650 988,20
  2016 12 31 1,6203 19 727 654,99
  2017 03 31 1,5819 19 259 953,53
  2017 06 30 1,6220 19 748 704,83
  2017 09 30 1,6379 19 941 795,21
  2017 12 31 1,9557 23 811 752,53
  2018 03 31 1,9180 23 351 694,00
  2018 06 30 1,9306 23 505 653,11
  2018 09 30 1,9642 23 914 761,87
  2018 12 31 2,3018 28 024 654,44
  2019 03 31 2,2746 27 694 139,15
  2019 06 30 2,2714 27 654 929,18
  2019 09 30 2,2541 27 444 705,03
  2019 12 31 2,3784 28 958 136,53
  2020 03 31 2,3687 28 839 349,71
  2020 06 30 2,4001 29 221 994,32
  2020 09 30 2,4533 29 870 274,97
  2020 12 31 2,7700 33725238,88
  2021 03 31 2,8230 34 371343,54
  2021 06 30 2,8777 35 037 213,09
  2021 09 30 2,8964 35 264312,70
  2021 12 31 2,9936 36125378,00
  2022 03 31 3,0509 36 818 072,00
  2022 06 30 3,1017 37 431916,00
  2022 09 30 3,0948 37 349 070,00
  2022 12 31 3,1711 38 270 309,00
  2023 03 31 3,1402 37 897 611,00

   

  Akcijai tenkančios grynųjų aktyvų vertės pokytis

  Data Nuo veiklos pradžios Per ketvirtį
  2016 09 30 -1,07%
  2016 12 31 -17,48% -16,59%
  2017 03 31 -19,43% -2,37%
  2017 06 30 -17,39% 2,53%
  2017 09 30 -16,58% 0,98%
  2017 12 31 -0,40% 19,40%
  2018 03 31 -2,32% -1,93%
  2018 06 30 -1,68% 0,66%
  2018 09 30 0,04% 1,74%
  2018 12 31 17,23% 17,19%
  2019 03 31 15,84% -1,18%
  2019 06 30 15,68% -0,14%
  2019 09 30 14,80% -0,76%
  2019 12 31 21,13% 5,51%
  2020 03 31 20,64% -0,41%
  2020 06 30 22,24% 1,33%
  2020 09 30 24,95% 2,22%
  2020 12 31 41,07% 12,91%
  2021 03 31 43,78% 1,92%
  2021 06 30 46,56% 1,94%
  2021 09 30 47,51% 0,65%
  2021 12 31 52,46% 3,36%
  2022 03 31 55,38% 1,91%
  2022 06 30 57,97% 1,67%
  2022 09 30 57,62% -0,22%
  2022 12 31 61,50% 2,47%
  2023 03 31 59,93% -0,97%

  * Akcijos pirmoji grynųjų aktyvų vertė – 1,9635 eurų.

  Informacija apie bendrovės grynųjų aktyvų vertę atnaujinama kas ketvirtį: pirmojo ir trečiojo ketvirčio duomenys pateikiami per mėnesį nuo laikotarpio pabaigos, pusmečio – per du mėnesius, o metų – per keturis mėnesius nuo laikotarpio pabaigos.

 • Veiklos rodiklių formulės

  Akcijos buhalterinė vertė

  Akcijos buhalterinė vertė (angl. book value per share) parodo, kokia įmonės balanse esančios savininkų nuosavybės dalis tenka vienai akcijai. Ji apskaičiuojama visą įmonės buhalterinę vertę (t.y. jos nuosavą kapitalą, neskaitant privilegijuotųjų akcijų vertės) dalinant iš paprastųjų akcijų skaičiaus. Visa kompanijos buhalterinė vertė yra lygi kompanijos turtui atimant iš jo turimus įsipareigojimus.

                                                                               Turtas – Įsipareigojimai
  Buhalterinė akcijos vertė = ———————————————————————————

                                                    Išleistų akcijų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

  Hipotetiškai šį dydį galima interpretuoti kaip sumą, kurią gali atgauti akcijos savininkas, jeigu įmonė staiga nutrauktų savo veiklą. Dažniausiai akcijos kaina būna aukštesnė nei buhalterinė vertė. Taip yra todėl, kad perkant akciją, perkami įmonės ateities pinigų srautai, o ne vien tik buvę ir dabartiniai veiklos rezultatai.

  Grynųjų aktyvų vertė iš viso

  Grynųjų aktyvų vertė (GAV) – investicinei bendrovei priklausančio turto vertės ir investicinės bendrovės ilgalaikių bei trumpalaikių įsipareigojimų skirtumas. Grynųjų aktyvų vertė (arba Nuosavas kapitalas) apskaičiuojama iš turto atimant įsipareigojimus, įskaitant valdymo mokesčio įsipareigojimus ir sėkmės mokesčio įsipareigojimus. Bendrovės GAV turi būti lygi Bendrovės Nuosavam kapitalui.

  GAV = Turtas – Įsipareigojimai

  Nuosavybės grąža ROE

  Nuosavybės grąža (angl. return on equity), kuri dar gali būti įvardijama kaip nuosavybės pelningumas ar nuosavo kapitalo grąža, yra rodiklis, skirtas matuoti, kokį pelną įmonė uždirba lyginant su jos nuosavu kapitalu (buhalterine verte). Taigi, šis rodiklis parodo, kiek efektyviai panaudojamas nuosavas įmonės kapitalas (įmonės savininkų investuoti pinigai ir turtas).

                                                            Grynasis pelnas
  Nuosavybės grąža (ROE) = —————————————
                                                          Nuosavas kapitalas

  Kuo nuosavybės grąža yra didesnė, tuo efektyvesnė yra įmonės veikla, tuo daugiau pelno ji uždirba savo akcininkams. Tačiau ROE dydis labai priklauso nuo įmonės kapitalo struktūros ir savininkų nuosavybės dydžio įmonės turte. Jei įmonė dirba pelningai, tai padidindama įmonės skolas ir tokiu būdu sumažindama savininkų nuosavybę, įmonė gali „išauginti“ savininkų nuosavybės grąžą. Žvelgiant grynai asimetriškai, kuo mažiau yra akcininkų nuosavybės, tuo aukštesnis bus ROE rodiklis. Dėl šios priežasties ROE rodiklį derėtų nagrinėti kartu su turto grąžos rodikliu (ROA).

  Grynasis pelnas akcijai EPS

  Pelnas tenkantis vienai akcijai (angl. EPS, Earnings per share) – rodiklis, priskiriamas investicinių (vertės) rodiklių grupei. Šis rodiklis parodo, kokia įmonės pelno dalis tenka vienai paprastajai akcijai. Vertinant rodiklį galioja taisyklė, kuo jo reikšmė didesnė tuo geriau. Tiesa, būtina atkreipti dėmesį, kad skirtingose veiklos šakose EPS rodikliai gali stipriai skirtis.

                                                                                                  Grynasis pelnas
  Pelno, tenkančio akcijai, koeficientas (EPS) = ———————————————
                                                                                                    Akcijų skaičius

  Skolos koeficientas

  Skolos koeficientas(angl. debt ratio) skaičiuojamas palyginant įmonės skolas (įsipareigojimus) su įmonės turtu, taigi šį rodiklį galime taip pat vadinti ir struktūros rodikliu, kuris palygina sumas esančias skirtingose balanso pusėse. Skolos koeficientas atspindi, kokia įmonės turto dalis yra įsigyta už skolintas lėšas. Jis yra svarbus kreditoriams, kadangi parodo, kiek apsaugotos jų lėšos. Kuo didesnis rodiklis, tuo žemesnis saugumo lygis. Visos įmonės skolos padalinamos iš viso įmonės turimo turto, tokiu būdu gaunamas skaičius, kurio reikšmė sako kiek 1-nam įmonės disponuojamo turto eurui tenka skolų. Taigi atskleidžiama proporcija tarp skolų ir turto.

                                                  Skolos
  Skolos koeficientas = —————————
                                                  Turtas

  Tikrosios vertės pokytis

  Tikrosios vertės pokytis – rodiklis, kuris parodo kiek per laikotarpį absoliučia arba procentine išraiška pasikeitė turto tikroji vertė.

  Likvidžių lėšų ir viso turto santykis

  Likvidaus turto ir viso turto santykis – rodiklis, kuris parodo, kokią dalį bendrovės turto sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai bei turtas, kuris gali būti greitai ir be didelių sąnaudų parduotas už rinkos kainą.

  Investicijos į vieną operacinę įmonę santykis su grynųjų aktyvų verte

  Investicijos į operacinę įmonę ir grynųjų aktyvų santykis – rodiklis, parodantis, kokią dalį (procentais) grynųjų aktyvų bendrovė investavo į vieną įmonę.

 • Susijusių šalių sandoriai

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str. 10 d. 3 p. nuostatomis, sandoriams, sudaromiems su dukterine bendrove, kurios visų akcijų savininkė yra ši akcinė bendrovė arba kai sandorio bendra tokių sandorių suma per finansinius metus neviršija 1/10 akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vėliausiai sudarytame balanse nurodytos turto vertės, 37 straipsnio nuostatos netaikomos. Atitinkamai, teikiame aktualią informaciją apie SUTPKIB „INVL Technology“ sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas nuostatas.

  Susijusios šalies duomenys Bendrovės ryšys su kita sandorio šalimi Sandorio data ir vertė
  UAB NRD Systems kodas 111647812 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras INVL Technology 100% kontroliuoja Norway Registers Development AS, kuri turi 89,2% nuosavybės UAB NRD Systems 2018.10.10 INVL Technology įsigijo UAB NRD Systems obligacijų už 150 000 EUR.
  Išpirkimo terminas – 2019.03.31
  Išpirkimo data – 2019.03.27
  „Andmevara AS”
  Kodas 10264823
  Parnu mnt 158 Tallinn Harjumaa 11317, Estija
  Estijos registrų ir informacinių sistemų centras
  INVL Technology 100% kontroliuoja UAB „Novian“, kuri 100% kontroliuoja UAB „Novian Systems“,  kuri turi 100% nuosavybės „Andmevara AS” 2018.10.15 UTIB „INVL Technology” įsigijo „Andmevara AS” obligacijų už 320 000 EUR.
  Išpirkimo terminas – 2019.12.31, kuris pratęstas iki 2020.06.30 ir 2020.09.30
  Išpirkimo datos 2020.09.28, 2020.09.29 ir 2020.09.30
  UAB NRD Systems kodas 111647812 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras NVL Technology 100% kontroliuoja Norway Registers Development AS, kuri turi 89,2% nuosavybės UAB NRD Systems 2018.11.09 INVL Technology įsigijo UAB NRD Systems obligacijų už 150 000 EUR.
  Išpirkimo terminas – 2019.04.30.
  Išpirkimo data 2019.04.24
  UAB NRD Systems
  kodas 111647812
  Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva
  Juridinių asmenų registras
  UTIB „INVL Technology” 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 89,2% nuosavybės UAB NRD Systems 2019.03.27 UTIB „INVL Technology” įsigijo UAB NRD Systems obligacijų už 150 000 EUR.
  Išpirkimo terminas – 2020.09.30, kuris pratęstas iki 2020.12.31
  Išpirkimo data 2020.12.31.
  UAB NRD Systems kodas 111647812 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras UTIB „INVL Technology” 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 89,2% nuosavybės UAB NRD Systems 2019.04.17 UTIB „INVL Technology” įsigijo UAB NRD Systems obligacijų už 250 000 EUR.
  Išpirkimo terminas – 2019.08.31
  Dalinis išpirkimas – 100 000 EUR 2019.06.19. Galutinis išpirkimo data – 2019.12.30.
  „Andmevara AS” Kodas 10264823 Parnu mnt 158 Tallinn Harjumaa 11317, Estija Estijos registrų ir informacinių sistemų centras INVL Technology 100% kontroliuoja UAB „Novian“, kuri 100% kontroliuoja UAB „Algoritmų sistemos“, kuri turi 100% nuosavybės „Andmevara AS” 2019.05.29 UTIB „INVL Technology” įsigijo „Andmevara AS” obligacijų už 100 000 EUR.
  Išpirkimo terminas – 2019.12.31
  Išpirkimo data – 2019.12.31.
  UAB „ETRONIKA“
  Kodas 125224135
  Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva
  Juridinių asmenų registras
  UTIB „INVL Technology” 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 90% nuosavybės UAB Etronika. 2019.06.27 UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su UAB Etronika už 123 000 EUR. Paskola dalinai grąžinta 2020.07.23, likutis grąžintas 2020.09.16
  Norway Registers Development AS Lietuvos filialas
  Kodas 304897486
  Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva
  Juridinių asmenų registras
  UTIB „INVL Technology” 100% kontroliuoja NRD Companies, kuri 100% kontroliuoja „Norway Registers Development AS“ , kuri turi 100% „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo nuosavybės 2019.08.27 UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su Norway Registers Development AS filialu už 40 000 EUR. Paskola grąžinta 2020.06.04
  Norway Registers Development AS
  Kodas NO-985 221 405 MVA
  Løkketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norway
  UTIB „INVL Technology” 100% kontroliuoja NRD Companies, kuri 100% kontroliuoja „Norway Registers Development AS“ 2019.08.27 UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su Norway Registers Development už 225 000 EUR. Paskola grąžinta 2020.06.04
  „Andmevara AS” Kodas 10264823 Parnu mnt 158 Tallinn Harjumaa 11317, Estija Estijos registrų ir informacinių sistemų centras INVL Technology 100% kontroliuoja UAB „Novian“, kuri 100% kontroliuoja UAB „Algoritmų sistemos“, kuri turi 100% nuosavybės „Andmevara AS” 2019.09.05 UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su Andmevara AS už 85 000 EUR. Paskola grąžinta dalimis 2019.12.31 ir 2020.01.02
  Norway Registers Development AS Lietuvos filialas
  Kodas 304897486
  Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva
  Juridinių asmenų registras
  UTIB „INVL Technology” 100% kontroliuoja NRD Companies, kuri 100% kontroliuoja „Norway Registers Development AS“ , kuri turi 100% „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo nuosavybės 2019.10.01 UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su Norway Registers Development AS filialu už 130 000 EUR. Paskola grąžinta 2020.06.04
  UAB „ETRONIKA“
  Kodas 125224135
  Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva
  Juridinių asmenų registras
  UTIB „INVL Technology” 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 90% nuosavybės UAB Etronika. 2019.10.01 UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su UAB Etronika už 20 000 EUR. Paskola grąžinta 2020.04.03
  UAB NRD Systems
  kodas 111647812
  Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva
  Juridinių asmenų registras
  UTIB „INVL Technology” 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 95,91% nuosavybės UAB NRD Systems 2019.11.05 UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su UAB NRD Systems už 145 000 EUR. Paskola grąžinta dalimis 2019.12.31 (50 000 EUR) 2020.05.27 (95 000 EUR)
  Norway Registers Development AS Lietuvos filialas
  Kodas 304897486
  Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva
  Juridinių asmenų registras
  UTIB „INVL Technology” 100% kontroliuojama NRD Companies, kuri kuri 100% kontroliuoja „Norway Registers Development AS“ , kuri turi 100% „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo nuosavybės 2019.11.05 UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su Norway Registers Development AS filialu už 55 000 EUR. Paskola grąžinta 2020.06.04
  „Andmevara AS” Kodas 10264823 Parnu mnt 158 Tallinn Harjumaa 11317, Estija Estijos registrų ir informacinių sistemų centras INVL Technology 100% kontroliuoja UAB „Novian“, kuri 100% kontroliuoja UAB „Algoritmų sistemos“, kuri turi 100% nuosavybės „Andmevara AS” 201911.05 UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su Andmevara AS už 25 000 EUR. Paskola grąžinta 2020.01.02
  UAB „ETRONIKA“
  Kodas 125224135
  Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva
  Juridinių asmenų registras
  UTIB „INVL Technology” 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 90% nuosavybės UAB Etronika. 2019.11.13 UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su UAB Etronika už 80 000 EUR. Paskola dalinai grąžinta 2020.04.03, likutis grąžintas 2020.09.16.
  Andmevara Services OU
  kodas 14552803
  Narva mnt 5 10117 Tallinn, Estonia
  INVL Technology 100% kontroliuoja UAB „Novian“, kuri 100% kontroliuoja UAB „Novian Technologies“, kuri turi 100% nuosavybės „Andmevara Services OU ” 2019.12.30 UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su Andmevara Services OU už 130 000 EUR. Paskola grąžinta 2020.09.29
  UAB NRD Systems
  kodas 111647812
  Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva
  Juridinių asmenų registras
  UTIB „INVL Technology” 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 95,91% nuosavybės UAB NRD Systems 2020.03.13  UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su UAB „NRD Systems“  150 000EUR. sumai. Paskola grąžinta 2021.01.01
  Zissor AS
  kodas 986 845 550
  Bragernes Torg 6, 3017 Drammen, Norway
  Norvegijos verslo įmonių registras
  UTIB „INVL Technology” 100% kontroliuoja UAB „Novian“, kuri turi 100% nuosavybės Zissor AS 2020.03.19 UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su „Zissor AS“ 40  000 EUR. Grąžinimo data 2020.05.31. Paskola grąžinta 2020.04.30.
  „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialas
  kodas 304897486
  Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva
  Juridinių asmenų registras
  UTIB „INVL Technology” 100% kontroliuojama NRD Companies, kuri kuri 100% kontroliuoja „Norway Registers Development AS“ , kuri turi 100% „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo nuosavybės 2020.06.18 UTIB „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialu 185 000 EUR. Dalinis paskolos grąžinimas 2020.07.24, galutinis paskolos grąžinimas 2020.07.30
  „Andmevara AS”
  Kodas 10264823
  Parnu mnt 158 Tallinn Harjumaa 11317, Estija
  Estijos registrų ir informacinių sistemų centras
  INVL Technology 100% kontroliuoja UAB „Novian“, kuri 100% kontroliuoja UAB „Novian Systems“, kuri turi 100% nuosavybės „Andmevara AS” 2020.09.28 UTIB „INVL Technology” perkvalifikavo sukauptas paskolų palūkanas į paskolos sutartį su „Andmevara AS“ 40 000 EUR. Grąžinimo data 2020.12.31. Paskola grąžinta 2020.12.31.
  UAB NRD Systems
  Kodas 111647812
  Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva
  Juridinių asmenų registras
  „INVL Technology” 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 95,91% nuosavybės UAB NRD Systems 2020.03.13 „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su UAB „NRD Systems“  150 000 EUR. sumai. Paskola grąžinta 2021.01.01
  Norway Registers Development AS
  Kodas NO-985 221 405 MVA
  Løkketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija
  „INVL Technology” 100% kontroliuojama NRD Companies, kuri 100% kontroliuoja „Norway Registers Development AS“ , 2021.11.17 „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su Norway Registers Development AS už 500 000 EUR. Grąžinimo data 2021.12.31. Paskola grąžinta 2021.12.16
  UAB NRD Systems
  Kodas 111647812
  Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva
  Juridinių asmenų registras
  „INVL Technology” 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 95,91% nuosavybės UAB NRD Systems 2022.09.29 „INVL Technology” sudarė paskolos sutartį su UAB „NRD Systems“  400 000 EUR. sumai. Grąžinimo terminas  2023.05.31