Emisijos duomenys

ISIN kodas LT0000128860
LEI kodas 5299006UHD9X339RUR46
Trumpinys INC1L
Birža AB Nasdaq Vilnius, XLIT
Sąrašas Papildomasis prekybos sąrašas
Įstatinis kapitalas (EUR) 3 530 843,09
Nominali vertė 0,29 euro
Akcijų kiekis (vnt.) 12 175 321
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis (vnt.) 12 074 355
Listingavimo pradžios data 2014 m. birželio 4 d.*

* Bendrovė „INVL Technology“ buvo sukurta 2015 m. pradžioje, susijungus turto valdymo ir informacinių technologijų verslo įmonėms AB „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė. Naujoji įmonė perėmė visas veiklą baigusios AB „INVL Technology“ teises ir pareigas.

„INVL Technology“ turto vertė ir akcijos

Pavadinimas Bendrovės grynųjų aktyvų vertė (tūkst. EUR) Akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė (EUR)
2015-07-08* 20 089 1,65
2015-12-31** 24 243 1,99
2016-07-14*** 23 906 1,96
2016-12-31 19 728 1,62
2017-12-31 23 812 1,96
2018-12-31 28 025 2,30
2019-12-31 28 958 2,38
2020-12-31 33 725 2,77
2021-12-31 36 125 2,99
2022-12-31 38 270 3,17
2023-12-31 43 529 3,61

* Antrinio viešo siūlymo (SPO) metu, kuris buvo baigtas 2015 m. liepos 8 d., bendrovė išleido 6 060 607 naujas akcijas, kurių kiekvienos galutinė pasiūlymo kaina – 1,65 EUR. Bendrovė pritraukė daugiau kaip 10 mln. EUR. Grynoji turto vertė 2015 m. liepos 8 d. yra lygi pasiūlymo kainai ir neapmokėtoms akcijoms.
** Bendra bendrovės nuosavybė 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 24 243 tūkst. eurų.
*** UTIB veiklos pradžia. Bendra bendrovės nuosavybė 2016 m. birželio 14 d. – 23 906 tūkst. eurų. Grynoji turto vertė yra lygi visai Bendrovės nuosavybei.

SVARBI INFORMACIJA

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (ar) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.invltechnology.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje www.invltechnology.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio-informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.