Investicijų rizikos

 • Rizikos veiksniai, būdingi verslo sričiai, kurioje veikia bendrovė ir jos operacinės įmonės

  Bendroji rizika

  Investicijų į Bendrovę vertė trumpuoju laikotarpiu gali itin svyruoti, priklausomai nuo padėties rinkoje. Investicijos į Bendrovę turėtų būti atliekamos ilgam laikotarpiui, kad Akcininkas galėtų išvengti trumpalaikių kainos svyravimų rizikos. Bendrovės Akcijų išpirkimas yra ribotas, t. y., Akcininkas negali reikalauti iš Bendrovės ar jos valdymą perėmusios Valdymo įmonės išpirkti Akcijas. Tačiau Bendrovės Akcininkas turi galimybę realizuoti Bendrovės Akcijas antrinėje rinkoje.

  Rizikos veiksnys, susijęs su Bendrovės teisinio statuso pasikeitimu

  2016 m. liepos 14 d., gavus Lietuvos banko leidimą, Bendrovė pradėjo veikti vadovaudamasi ne tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymais ir kitais susijusiais teisės aktais, kaip tai buvo iki šio leidimo gavimo, tačiau taip pat Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais, kurie numato tam tikras specifines pareigas dėl Bendrovės Akcininkų interesų gynimo ir tam tikrus veiklos apribojimus, pvz., Bendrovė gali investuoti jos valdomas lėšas laikydamasi Bendrovės investavimo strategijos reikalavimų, kai kurie taikytinų teisės aktų apribojimai taikomi Bendrovei dėl investicijų, jų diversifikavimo, valdymo ir kt. Be to, Bendrovės veiklos išlaidos gali padidėti dėl reikalavimų periodiškai vykdyti turto vertinimą, laikyti Bendrovės turtą depozitoriume ir kt. Taip pat investicijos į Bendrovės (turinčios UTIB leidimą) Akcijas yra susijusios su didesne nei vidutine ilgalaike rizika. Bendrovė negali garantuoti, jog Akcininkai atgaus investuotas lėšas. Be to, paminėtina, kad Bendrovės Akcijų išpirkimas yra ribotas, t. y., Akcininkas negali reikalauti, kad Bendrovė arba Valdymo įmonė išpirktų Akcijas. Bendrovės Akcininkas turi galimybę parduoti Bendrovės Akcijas antrinėje rinkoje.

  Technologijų rinkos pokyčių rizika

  Informacinių technologijų verslas bei su informacinėmis technologijomis susijusi rinka itin greitai keičiasi, todėl egzistuoja rizika, kad dėl nenumatytų rinkos pokyčių gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė ar Bendrovės investavimo objektų investicinė grąža, Bendrovės įsigytų įmonių vystymas užtruks ilgiau ir (ar) kainuos daugiau, nei planuota, todėl Bendrovės investicijos nebus pelningos ir (ar) jų vertė sumažės. Valdydama šią riziką Valdymo įmonė nuolat skirs pakankamą dėmesį pasaulinių tendencijų stebėjimui ir tinkamos personalo politikos formavimui užtikrinant, kad Bendrovės investicijos keistųsi atsižvelgiant į technologijų pokyčius.

  Infliacijos bei defliacijos rizika

  Egzistuoja rizika, kad esant infliacijai, Akcijos vertė augs lėčiau nei infliacija ir tai lemtų mažesnę nei infliacija grąžą. Tokiu atveju Bendrovės Akcijas rinkoje pardavusių asmenų reali grąža iš Akcijų vertės padidėjimo gali būti mažesnė nei tikėtasi. Defliacijos atveju kiltų rizika, kad Bendrovės investicijų vertė sumažės dėl bendrojo kainų lygio mažėjimo. Valdant šią riziką bus siekiam užtikrinti efektyvią Bendrovės veiklą ir komunikaciją taip didinant jos Akcijų patrauklumą platesniam ratui investuotojų.

 • Rizikos veiksniai, būdingi bendrovei ir jos operacinėms įmonėms

  Sandorių su susijusiais asmenimis rizika

  Bendrovė turi sudariusi nemažai sandorių su susijusiomis šalimis ir savo Operacinėmis įmonėmis. Remiantis galiojančiais mokesčių teisės aktais sandoriai su susijusiais asmenimis privalo būti sudaromi vadovaujantis „ištiestos rankos“ principu (t. y., nepriklausomai ir esant tokioms pat sąlygoms). Nepaisant to, kad Bendrovės Valdymo įmonė bei Operacinių įmonių vadovybė deda visas pastangas siekdama užtikrinti, kad bus laikomasi aukščiau minėto principo, išlieka teorinė apmokestinimo rizika, t. y., rizika, kad taikomi mokesčiai bus skaičiuojami pagal kainas, taikomas rinkos sąlygomis, jei bus nustatyta, kad tam tikri sandoriai buvo sudaryti nesilaikant šio principo, o taip pat rizikas, kurioms bus taikomos atitinkamos baudos ir delspinigiai.

  Buvusių, esamų ir būsimų finansinių projektų sėkmės rizika

  Praeityje Bendrovė vykdė didelės apimties investicinius projektus ir gali juos vykdyti ateityje. Nors Valdymo įmonė ir jos darbuotojai, o taip pat Bendrovės valdomų (tiesiogiai ar netiesiogiai) bendrovių darbuotojai, prognozuodami investicijas remiasi savo turima informacija ir analitiniais resursais, nėra garantijos, kad tokia informacija, kuria buvo remiamasi planuojant investicijas, buvo išsami ir teisinga. Be to, nėra garantijos, kad investavimo planai ir investicijos atneš numatomą ar planuojamą grąžą ir kad investavimas nekainuos daugiau negu buvo planuota. Jei vykdomi investiciniai projektai arba planuojami investiciniai projektai pasiseks blogiau negu buvo tikimasi, jei šių projektų grąža bus mažesnė negu planuota arba jei kaina bus didesnė negu buvo planuojama, tai gali turėti reikšmingą neigiamą įtaką Bendrovės veiklai, jos finansinei padėčiai ir veiklos efektyvumui. Taip pat nėra garantijos, kad dabartiniai investiciniai projektai, susiję su Operacinių įmonių pajėgumo padidinimu, naujų produktų ir (arba) technologijų pristatymas patenkins Operacinių įmonių klientų poreikius.

  Pagrindinių klientų praradimo rizika

  Nors Bendrovė nėra priklausoma nuo vieno pagrindinio kliento ar jų grupės, vis tik vieno ar kelių jų praradimas ir negalėjimas prarastuosius pakeisti kitais panašiais klientais, gali turėti neigiamos įtakos Operacinių įmonių verslui, finansinei padėčiai arba veiklos efektyvumui.

  Palūkanų normos rizika

  Egzistuoja rizika, kad centriniams bankas nusprendus padidinti palūkanų normas, su Bendrovės investicijomis susijusių paskolų aptarnavimas pabrangs, todėl Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti. Šios rizikos valdymui Valdymo įmonė stengsis prieš sudarydama Bendrovės veiklos finansavimo sandorius vertinti ir galimus nepalankius ekonominės plėtros scenarijus.

  Valiutos rizika

  Operacinės įmonės didelę dalį sutarčių užsienio rinkose sudaro ne eurais, o dalis jų vykdymo kaštų patiriama eurais, todėl kitų atitinkamų valiutų kurso kritimas gali neigiamai paveikti valdomų įmonių pelningumą. Operacinės įmonės ne eurais taip pat atsiskaito už kompiuterius ir kitą įrangą iš užsienio gamintojų. Be to, turint omenyje, kad Bendrovės Operacinės įmonės veiks įvairiose valstybėse, egzistuoja rizika, kad ir dėl kitų valiutų svyravimų Bendrovės investicijų patrauklumas ar pelningumas sumažės. Valdymo įmonė valdys šią riziką siekdama, kad prieš sudarant sandorius ne eurais būtų susipažįstama su atitinkamų valiutų vertės santykiu su euru ir jis būtų nuolat stebimas.

  Kredito rizika

  Egzistuoja rizika, kad Bendrovei priklausančių (tiesiogiai ir netiesiogiai) įmonių produkcijos bei paslaugų pirkėjai laiku neįvykdys savo įsipareigojimų – tai neigiamai paveiktų Bendrovės ir (ar) jos valdomų (tiesiogiai ir netiesiogiai) įmonių pelną. Dėl didelės dalies įsipareigojimų nevykdymo laiku gali sutrikti Bendrovės ar jai (tiesiogiai ir netiesiogiai) priklausančių įmonių įprastinė veikla, gali tekti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie ne visuomet gali būti prieinami. Bendrovė taip pat patiria riziką laikydama lėšas bankų sąskaitose ar investuodama į trumpalaikius finansinius instrumentus. Valdymo įmonė sieks, kad Bendrovė imtųsi pagrįstų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių vertindama sudaromų sandorių šalis ir jų gebėjimą tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

  Investicijų likvidumo rizika

  Egzistuoja rizika, kad investicijos į Operacines įmones bus santykinai nelikvidžios, o šioms įmonėms pirkėjų suradimas gali užimti laiko. Dar daugiau, dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės gali pablogėti finansavimo sąlygos. Todėl Bendrovės investicijų pardavimas gali užtrukti ilgiau nei planuota ar gauta mažesnė negu planuota grąža. Investuojant į Operacines įmones, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitos finansinės priemonės) nėra įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, yra tikimybė susidurti su situacija, kai vertybinių popierių pardavimas dėl paklausos nebuvimo ar kitų rinkos sąlygų gali užtrukti ilgiau nei planuota arba nebūti toks pelningas, kaip buvo planuota, ar net nuostolingas. Valdydama šią riziką Valdymo įmonė imsis priemonių, kad Bendrovė turėtų pakankamai informacijos apie padėtį rinkoje ir priimtų sprendimus dėl Bendrovės investicijų realizavimo, atsižvelgdama į ją.

  Likvidumo rizika

  Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės Bendrovei taps sunku/brangu gauti naujas paskolas investavimo objektų įsigijimui ar refinansuoti senas paskolas, todėl Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti. Siekiant sumažinti šią riziką, Valdymo įmonė sieks palaikyti pakankamą Bendrovės likvidumo lygį arba sieks organizuoti savalaikį finansavimą iš finansų įstaigų ar kitų trečiųjų asmenų. Įsigydami Bendrovės Akcijas, Akcininkai prisiima vertybinių popierių likvidumo riziką – sumažėjus Akcijų paklausai ar jas išbraukus iš vertybinių popierių biržos sąrašų, investuotojai susidurtų su jų realizavimo sunkumais. Pablogėjus Bendrovės finansinei padėčiai, gali sumažėti ir Bendrovės Akcijų paklausa, o tuo pačiu ir kaina.

  Operacinių įmonių investicijų rizika

  Operacinės įmonės gali kontroliuoti/įsigyti įmones kitose nei Bendrovės Įstatų 18 punkte nurodytose šalyse ir tai nėra laikoma Bendrovės veiklos vykdymu už šių Įstatų 18 punkte nurodytų valstybių ribų. Tačiau egzistuoja rizika, kad Operacinių įmonių įsigytos / kontroliuojamos įmonės bus santykinai nelikvidžios, o šioms įmonėms pirkėjų suradimas gali užimti laiko. Dar daugiau, dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės gali pablogėti finansavimo sąlygos. Todėl yra tikimybė susidurti su situacija, kuomet dėl Operacinės įmonės valdomų įmonių veiklos ar Operacinės įmonės valdomų įmonių realizavimo Operacinė įmonė patirs nuostolių, kurie atsispindės skaičiuojant Bendrovės Grynųjų aktyvų vertę.

  Operacinė įmonė yra viešojo sektoriaus sutarčių šalis, kuriai įtakos gali turėti politiniai ir administraciniai sprendimai, o politiniai motyvai gali turėti įtakos tokių sutarčių sėkmei ir pelningumui.

  Viešojo sektoriaus klientai sudaro reikšmingą Operacinių įmonių pajamas atnešančią dalį. Operacinių įmonių viešojo sektoriaus verslo apimtims ir pelningumui įtakos gali turėti politiniai motyvai. Joms įtakos gali turėti ir politiniai bei administraciniai sprendimai dėl valstybinių išlaidų lygio. Tam tikrais atvejais dėl galiojančių norminių teisės aktų, kaip pvz., Europos Sąjungos konkursų taisyklių, tam tikros viešojo sektoriaus sutarčių sąlygos, kaip pvz., kainodaros sąlygos, sutarties laikotarpio, verslo partnerių naudojimo ir galimybės pervesti gautinas sumas pagal sutartį, Operacinėms įmonėms suteikia mažiau lankstumo, lyginant su tuo, kurį suteikia privataus sektoriaus sutartys. Be to, sprendimai sumažinti valstybės išlaidas gali grėsti viešojo sektoriaus sutarčių nutraukimu arba sumažinimu, o tai gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį Operacinių įmonių verslui, veiklos rezultatams, finansinei padėčiai ir perspektyvoms.

  Viešojo sektoriaus sutartis valdžios institucijos gali peržiūrėti ir kontroliuoti, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, įskaitant tuos, kurie draudžia antikonkurencijos praktiką. Operacinių įmonių vadovybė mano, kad ji atitinka šiuos įstatymus ir reglamentus. Tačiau reguliavimo institucijos vis tik gali galvoti, kad Operacinė įmonė pažeidžia tokius įstatymus ir reglamentus, o Operacinei įmonei gali būti taikomos nuobaudos, bausmės ir kitos sankcijos, įskaitant draudimą dalyvauti konkursuose dėl viešųjų pirkimų. Bet koks toks atvejis turės neigiamą poveikį Operacinės įmonės ar kelių įmonių verslui, veiklos rezultatams, finansinei padėčiai, perspektyvoms ir reputacijai.

  Bendrovė gali patirti informacinių technologijų vagystę ar netinkamą naudojimą, dėl ko gali atsirasti trečiosios šalies ieškiniai ir tai gali pakenkti jos verslui, reputacijai, rezultatams ir finansinėms sąlygoms.

  Bendrovė gali susidurti su kitų asmenų mėginimais surasti neteisėtą prieigą prie Bendrovės informacinių sistemų, kas gali kelti grėsmę Bendrovės informacijos saugumui ir jos sistemų stabilumui. Tokie mėginimai gali išplaukti iš pramonės ir kitų šnipų ar įsilaužėlių veiksmų, kurie gali pakenkti Bendrovei ar jos klientams. Bendrovei gali nepasisekti aptikti ir apsisaugoti nuo tokių vagysčių ir atakų. Vagystė, nesankcionuota prieiga ir komercinių paslapčių naudojimas bei kita konfidenciali verslo informacija dėl tokio įvykio gali iš esmės pakenkti Bendrovės verslui, veiklos rezultatams ar finansinei padėčiai.

  Operacinių įmonių nemokumo rizika

  Operacinės įmonės vykdydamos veiklą, gali susidurti su nemokumo problemomis (bankrutuoti, būti restruktūrizuojamos ir pan.). Atitinkamai tokios situacijos gali neigiamai paveikti Akcijų kainą ar sąlygoti pačios Bendrovės nemokumą. Valdymo įmonė sieks imtis priemonių, kurios užtikrintų, jog nemokumas būtų lokalizuojamas ir nedarytų neigiamos įtakos kitų Bendrovės kontroliuojamų įmonių veiklai.

  Bendrovės nemokumo rizika

  Tuo atveju, jeigu realizuotųsi viena ar kelios aukščiau nurodytos rizikos, kurios neigiamai paveiktų Operacinių įmonių vertę ir (ar) likvidumą, tai gali sukelti Bendrovės mokumo problemas, kuomet Bendrovė bus nepajėgi vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju Bendrovės Akcininkai gali prarasti visas savo lėšas, investuotas į Bendrovę.

 • Rizikos veiksniai, susiję su bendrovės akcijomis

  Ankstesnės veiklos rizika

  Ankstesnė Bendrovės veikla ir jos investicijos nėra patikimas būsimų Bendrovės investicijų veiklos rodiklis.

  Grąžos garantijos nebuvimas

  Bendrovės Akcininkai ir investuotojai turėtų žinoti, kad investicijos į Bendrovę vertę priklauso nuo įprastų rinkos svyravimų ir kitų rizikų, būdingų investuojant į vertybinius popierius. Nėra garantijos, kad Akcijų vertė padidės ir kad bus pasiekti Bendrovės investavimo tikslai. Investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali ir kilti, ir kristi, o investuotojai gali nesusigrąžinti pradinės sumos, investuotos į Bendrovę.

  Rinkos rizika

  Įsigyjant Bendrovės Akcijas, prisiimama rizika patirti nuostolius dėl nepalankių Akcijų kainos pokyčių rinkoje. Akcijų kainos kritimą gali lemti neigiami Bendrovės turto vertės bei pelningumo pokyčiai, bendros akcijų rinkos tendencijos regione ir pasaulyje. Prekyba Bendrovės Akcijomis gali priklausyti nuo maklerių ir analitikų komentarų bei skelbiamų nepriklausomų analizių apie Bendrovę ir jos veiklą. Analitikams pateikus nepalankią nuomonę apie Bendrovės Akcijų perspektyvas, tai gali neigiamai paveikti ir Akcijų kainą rinkoje. Neprofesionaliems investuotojams vertinant Akcijas patariama kreiptis pagalbos į viešosios apyvartos tarpininkus arba kitus šios srities specialistus.

  Chaosas besiformuojančiose rinkose gali pakenkti akcijų vertei

  Finansinis ar kitoks chaosas besiformuojančiose rinkose netolimoje praeityje turėjo neigiamą poveikį pasaulio vertybinių popierių biržų rinkos kainoms bendrovėse, kurios veikia paliestose besivystančiose ekonomikose. Negali būti garantijos, kad atsinaujinęs nestabilumas dėl būsimo finansinio chaoso ar kitų veiksnių, kaip pvz., politinių neramumų, gali kilti kitose besiformuojančiose rinkose ar kitaip, neturės neigiamos įtakos Akcijų vertei net jei Lietuvos ekonomika išliks santykinai stabili.

  Akcijų rinkos vertei neigiamos įtakos gali turėti būsimi pardavimai ar didelės akcijų emisijos

  Visos Bendrovės Akcijos gali būti pateiktos pardavimui be jokių apribojimų (išskyrus tam tikrus ribotus apribojimus) ir nėra garantijos ar jos bus parduotos rinkoje, ar ne. Bendrovė negali numatyti, kokį poveikį tokie būsimi Akcijų pardavimai ar siūlymai, jei tokių būtų, gali turėti Akcijų rinkos vertei. Tačiau tokie sandoriai gali turėti svarbią neigiamą įtaką, net jei ir laikiną, Akcijų rinkos vertei. Dėl to nėra garantijos, kad Akcijų rinkos vertė nesumažės dėl vėlesnių Akcijų, kurias valdo esantys Bendrovės Akcininkai, pardavimo arba naujų Bendrovės Akcijų išleidimo.

  Akcijų tinkamumas pardavimui gali sumažėti, o akcijų rinkos vertė gali svyruoti neproporcingai, kaip reakcija į neigiamus pokyčius, kurie nėra susiję su bendrovės veiklos rodikliais

  Bendrovė negali užtikrinti, kad Akcijų tinkamumas pardavimui pagerės ar išliks pastovus. Akcijos, įtrauktos į reguliuojamų biržų, kaip pvz., Nasdaq, sąrašą, kartkartėmis patyrė ar ateityje patirs kainų svyravimus, kaip reakciją į pokyčius, kurie nėra susiję su konkrečių bendrovių veiklos rodikliais. Akcijų rinkos vertė gali labai svyruoti, priklausomai nuo daugelio veiksnių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti. Šie veiksniai be kitų, apima realius ar numatytus veiklos rezultatų svyravimus ir Bendrovės ir (arba) Operacinių įmonių ir (arba) jų konkurentų pelną, vertybinių popierių analitikų finansinių įvertinimų pokyčius, rinkos sąlygas pramonėje ir bendroje vertybinių popierių rinkos padėtyje, vyriausybės teisės aktus ir reglamentus, o taip pat bendras ekonomines ir rinkos sąlygas, kaip pvz., nuosmukį. Šie ir kiti veiksniai gali priversti rinkos vertę ir Akcijų poreikį iš esmės svyruoti ir bet koks toks pokyčių procesas, jei nepalankus, gali turėti neigiamą poveikį Akcijų rinkos vertei, kuri gali sumažėti neproporcingai Bendrovės ir (arba) Operacinių įmonių veiklos rezultatams. Akcijų rinkos vertė gali svyruoti dėl kitų Bendrovės Akcijų emisijų, Bendrovės esamų Akcininkų Akcijų pardavimo, Akcijų pardavimo likvidumo ir kapitalo sumažėjimo arba Bendrovės Akcijų pirkimo, o taip pat investuotojų suvokimo (vertinimo).

  Dividendų mokėjimo rizika

  Egzistuoja rizika, kad Bendrovė nemokės dividendų. Sprendimas mokėti dividendus priklausys nuo veiklos pelningumo, pinigų srautų, investicinių planų bei bendros finansinės situacijos ir kitų aplinkybių. Valdydama šią riziką, Valdymo įmonė sieks teisės aktų leidžiamais terminais informuoti Akcininkus apie Bendrovės finansinius rezultatus, kad Akcininkai atitinkamai galėtų planuoti savo pinigų srautus.

  Įsigydami akcijas, akcininkai prisiima vertybinių popierių likvidumo riziką

  Gali būti, kad jei investuotojas nori skubiai parduoti Bendrovės vertybinius popierius (ypač didelę jų dalį), jų poreikis biržoje nebus pakankamas. Dėl to Akcijų pardavimas gali užtrukti ilgiau ar investuotojas gali būti priverstas parduoti Akcijas žemesne kaina. Analogiškos pasekmės gali iškilti pašalinus Bendrovės Akcijas iš Nasdaq antrino sąrašo.

  Interesų konfliktų rizika

  Egzistuoja rizika, kad bus situacijų, kai Valdymo įmonės (ar su ja susijusių asmenų) ir Bendrovės ar Akcininkų interesai skirsis arba skirsis atskirų Akcininkų interesai, t. y., atsiras interesų konfliktas. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai. Valdymo įmonės darbuotojai bei kiti su Valdymo įmone susiję asmenys bei asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai su Valdymo įmone susiję kontrolės ryšiais, privalo nedelsdami, vos tik tokia informacija jiems tapo žinoma, pranešti investiciniam komitetui ir (arba) patariamajam komitetui (jeigu pastarasis yra sudarytas) apie potencialų ar esamą interesų konfliktą. Investicinis komitetas, pritardamas investiciniams sprendimas, atsižvelgia į jiems pateiktą informaciją apie potencialius ar esamus interesų konfliktus. Investicinis komitetas apie jam žinomus interesų konfliktus nedelsdamas informuoja Valdymo įmonės vadovą ir valdybą. Vadovaujantis kolektyvinio investavimo subjektų veiklos organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais, Valdymo įmonė yra įgyvendinusi tinkamas interesų konfliktų vengimo priemones, kurios leidžia interesų konfliktų rizikos ir interesų konfliktų valdymo veiklą vykdyti nepriklausomai, siekiant išvengti/sumažinti interesų konfliktų riziką ar tinkamai suvaldyti iškilusį interesų konfliktą.

  Rizika, susijusi su teiginiais būsimuoju laiku

  Teiginiai būsimuoju laiku grindžiami vertinimu, nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, galimai darysiančių įtaką Bendrovės veiklai. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus Bendrovės veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Bendrovė negali užtikrinti, kad teiginiai būsimuoju laiku teisingai ir išsamiai atitiks būsimuosius įvykius bei aplinkybes. Bendrovė, Valdymo įmonė ir jos darbuotojai neįsipareigoja patikslinti ar pakeisti teiginių būsimuoju laiku, išskyrus, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus ir Bendrovės Įstatus.

  Bendrovės turto vertinimo rizika

  Bendrovės turtas bus vertinamas pagal šiuose Įstatuose nustatytas pagrindines taisykles bei Valdymo įmonės apskaitos politiką. Atskiro Bendrovės turimo turto vertinimą atliks turto vertintojas, tačiau toks turto vertinimas yra tik turto vertės nustatymas, kuris automatiškai nereiškia tikslios Bendrovės turimos investicijos realizavimo kainos, kuri priklauso nuo daugelio aplinkybių, pavyzdžiui, ekonominių ir kitų nekontroliuojamų sąlygų. Taigi Bendrovės turimų investicijų realizavimo kaina gali būti didesnė arba mažesnė nei turto vertintojo nustatyta turto vertė. Valdant šią riziką bus pasitelkiami tik aukštą paslaugų kokybę galintys užtikrinti turto vertintojai.

  Konkurencijos rizika

  Bendrovė, investuodama į Operacines įmones, konkuruos su kitais investuotojais, įskaitant, bet neapsiribojant, kitomis investicinėmis bendrovėmis ar privataus kapitalo investiciniais fondais. Taigi egzistuoja rizika, jog konkurencija su kitais investuotojais reikalaus, kad Bendrovė sudarytų sandorius mažiau palankiomis sąlygomis nei būtų kitais atvejais. Valdant šią riziką Valdymo įmonė sieks naudotis maksimaliai plačiu verslo kontaktų tinklu tam, kad būtų galimybė sudaryti sandorius, kurių žinomumas nebus pakankamai platus susidaryti reikšmingai konkurencijai.

  Rizika, susijusi su pareiga išpirkti bendrovės akcijas

  Teisės aktai numato pareigą, esant tam tikroms aplinkybėms, Bendrovei išpirkti savo Akcijas iš to pareikalavusių Akcininkų. Atitinkamai, jeigu Bendrovei kils pareiga pasiūlyti Akcininkams išpirkti savo Akcijas ir tokio išpirkimo pareikalaus Akcininkai, turintys reikšmingą Akcijų skaičių, Bendrovė gali būti priversta skubiai realizuoti turimas investicijas, kas gali siekiant ženkliai sumažinti Bendrovės gaunamą grąžą iš investicijų realizavimo. Šios rizikos valdymui yra numatytos priemonės, nurodytos Įstatuose.

  Akcijų išpirkimo sustabdymo ir visiško ar dalinio akcijų neišpirkimo rizika

  Valdymo įmonė, atsižvelgdama į Bendrovės veiklą ir teisės aktuose numatytas aplinkybes, kurioms esant gali būti stabdomas Akcijų išpirkimas, gali bet kuriuo metu priimti sprendimą sustabdyti Akcijų išpirkimą. Valdymo įmonė neišnykus priežastims dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti Akcijų išpirkimą gali nepriimti sprendimo atnaujinti Akcijų išpirkimą ir Akcijos iš Akcininkų nebus išpirktos (Akcijų išpirkimas bus nutrauktas). Visos ar dalis Akcijų iš Akcininkų taip pat gali būti neišpirktos Bendrovei susidūrus su likvidumo trūkumu ar Bendrovei tapus nemokia (Bendrovė nėra apsaugota nuo bankroto ir teisės aktuose numatytais atvejais gali būti inicijuotas jos nemokumo procesas). Valdydama šią riziką Valdymo įmonė laikysis teisės aktuose numatytų pareigų, susijusių su Bendrovės turto valdymu, ir sieks užtikrinti, kad atsiradus Valdymo įmonei žinomų aukščiau nurodytų aplinkybių prielaidų būtų imtasi veiksmų, kuriais būtų apsaugoti Akcininkų ir (arba) Bendrovės kreditorių interesai, tačiau tai nėra ir negali būti laikoma Valdymo įmonės įsipareigojimu užtikrinti Bendrovės prievolių tinkamo vykdymo.

 • Teisiniai ir mokestiniai rizikų veiksniai

  Įstatymų bei reguliavimo pokyčių rizika

  Egzistuoja rizika, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos ar valstybių, kuriose investuojamas Bendrovės turtas arba veikia Operacinės įmonės, į kurias investuoja Bendrovė, teisės aktams, teisės aktų pokyčiai gali neigiamai paveikti Bendrovės investicijų apsaugą, Operacinių įmonių veiklą, jų pelningumą bei vertę arba teisės aktų pokyčiai gali kitaip neigiamai paveikti Bendrovės teises ir interesus. Valdant šią rizika bus siekiama turėti efektyvią reguliavimo stebėjimo sistemą ir dalyvauti asocijuotose verslo struktūrose, kurios gali daryti teisėtą įtaką teisėkūros procesams, reikšmingiems Bendrovei.

  Rizika, susijusi su Bendrovės galima atsakomybe

  Egzistuoja rizika, kad Bendrovės veiklai ir Bendrovės bendram veiklos rezultatui neigiamą įtaką gali daryti reikalavimai ir ieškiniai dėl neatskleistų ar nenustatytų įsipareigojimų ir (ar) pažeidimų, susijusių su Bendrovės įsigytomis investicijomis, todėl gali kilti Bendrovės atsakomybė už tokius įsipareigojimus ir (ar) pažeidimus ir dėl to Bendrovės investicijų vertė ir tuo pačiu Akcijų kaina gali reikšmingai sumažėti. Valdant šią riziką (kiek tai bus įmanoma elgiantis protingai ir atsižvelgiant į ekonominio naudingumo kriterijus) bus siekiama neprisiimti tokių atsakomybės įsipareigojimų arba juos reikšmingai riboti.

  Mokesčių rizika

  Lietuvos mokesčių teisės aktai gali būti aiškinami įvairiai. Dėl to mokesčių pozicijos, kurias priėmė Bendrovės Valdymo įmonė ir (arba) Operacinių įmonių vadovybė ir formali dokumentacija, patvirtinanti mokesčių poziciją, gali būti nuginčijamos atitinkamų valdžios įstaigų. Valdžios įstaigos gali peržiūrėti einamųjų metų ir praėjusių penkerių metų mokestinius laikotarpius. Bendrovės Valdymo įmonė ir (arba) Operacinių įmonių nežino jokių aplinkybių, kurios galėtų būti reikšmingų mokesčių priskaičiavimo ir baudų priežastimi ateityje, kas nėra pateikta Bendrovės ir (arba) Operacinių įmonių finansinėse ataskaitose. Neaiškias Bendrovės ir Operacinių įmonių mokesčių pozicijas kiekvienų ataskaitinių laikotarpių pabaigoje Bendrovės Valdymo įmonė ir (arba) Operacinių įmonių vadovybė peržiūrės iš naujo. Įsipareigojimai yra įrašomi pajamų mokesčių pozicijose, kurias nustato Bendrovės Valdymo įmonė ir (arba) Operacinių įmonių vadovybė ir tikėtina, kad nesąlygos papildomų mokesčių, kurie taikomi, jei poziciją vėliau užginčys mokesčių administratorius. Vertinimas remiasi mokesčių įstatymų, kurie buvo priimti ar iš esmės priimti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, aiškinimu, teismų praktika ar gerąja praktika, kuri taikoma sprendžiant tokius klausimus. Įsipareigojimai dėl nuobaudų, palūkanų ir mokesčių, išskyrus pajamas, yra pripažįstami remiantis Bendrovės Valdymo įmonė ir (arba) Operacinių įmonių vadovybės geriausiais žinomais įvertinimais, reikalingais nustatyti įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Taip pat egzistuoja rizika, kad pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms, politinei situacijai ar dėl kitų priežasčių, atsiras nauji Akcininkams, Bendrovei ar Operacinėms įmonėms taikomi mokesčiai arba padidės esamų mokesčių dydžiai, todėl gali sumažėti Akcijų kaina, likvidumas ir (arba) patrauklumas arba gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė. Valdydama šią riziką, Valdymo įmonė sieks organizuoti Bendrovės veiklą užtikrindama optimalų jai taikomą mokestinį režimą.

 • Kitos rizikos

  Diversifikavimo reikalavimų pažeidimo rizika

  Egzistuoja rizika, kad daugiau kaip 30 proc. Bendrovės Grynųjų aktyvų vertės bus investuojama į vienos steigiamos naujos įmonės perleidžiamus vertybinius popierius ar Pinigų rinkos priemones ir (arba) veikiančios įmonės išleistus perleidžiamus vertybinius popierius ar Pinigų rinkos priemones ir toks diversifikavimo reikalavimų neatitikimas truks ilgiau nei 4 metus nuo dienos, kai Priežiūros institucija išdavė leidimą patvirtinti jos steigimo dokumentus ir pasirinkti Depozitoriumą. Valdant šią riziką bus siekiama didinti kitų Bendrovės portfelyje esančių Operacinių įmonių vertę, kad atitikti investicijų diversifikavimui keliamus reikalavimus.

  Pasaulinė paskolų krizė gali turėti įtakos aukštesniems skolinimosi kaštams bei skolinto kapitalo pasiekiamumui

  Skolinto kapitalo prieinamumas dėl recesijos ir finansinių sunkumų Europoje gali būti ribotas ir todėl gali išaugti skolinimosi kaštai. Sudėtinga ekonominė situacija Europos Sąjungos šalyse narėse gali neigiamai paveikti Europoje veikiančių bankų finansinę būklę. Papildomai žemesnio vartotojų pasitikėjimo rizika gali turėti neigiamą poveikį finansų rinkoms ir ekonominėms sąlygoms Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, kas galėtų turėti ženklių neigiamų padarinių grupės veiklai įvairiais būdais: (i) gali būti sudėtinga arba neįmanoma pritraukti kapitalo tolesniems grupės įsigijimams bei esamoms skoloms bei įsipareigojimams padengti; (ii) gali išaugti grupės sudėtingos finansinės būklės rizika dėl esamos ekonominės situacijos.

  Investicijos į akcijas yra susijusios su didesne nei vidutine, ilgalaike rizika. Bendrovė negali garantuoti, jog akcininkai atgaus investuotas lėšas.

   

   

 • Su tvarumu susiję rizikos veiksniai ir jų poveikis

  Tvarumo rizika

  Tvarumo rizika suprantama kaip aplinkos, socialinis ar valdymo (ESG) įvykis ar situacija, kuriai įvykus galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei. Tvarumo rizikos materializavimasis gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės grynųjų aktyvų, o kartu ir Bendrovės investuotojų turto, vertei. Siekiant sumažinti šią riziką Valdymo įmonė vertina ir konkrečiai analizuojamai investicijai aktualius tvarumo veiksnius bei su jais susijusias tvarumo rizikas ir taiko Atsakingo investavimo ir tvarumo rizikos integravimo politiką.

  Atliekų rizika

  Egzistuoja rizika, kad Operacinės įmonės netinkamai tvarkys kompiuterines atliekas ar kitas elektronines atliekas. Šiuose atliekose yra pavojingų metalų, kurie, netinkamai tvarkomi, gali sukelti pavojų aplinkai ir sveikatai. Bendrovė, siekdama išvengti šios rizikos, skatins Operacines bendroves kompiuterines atliekas ir kitas elektronines atliekas, atiduoti pakartotinam perdirbimui (esant galimybei).

  Geopolitinė rizika

  Egzistuoja rizika, kad Bendrovės veiklai įtaką gali daryti geopolitiniai pokyčiai (pvz., valstybių konfliktai, kaimyninių valstybių vidaus konfliktai, sukilimai, karai) ir dėl to Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti ar gali nepavykti realizuoti Bendrovės investicijų norimu laiku už pageidautiną kainą. Valdymo įmonės vykdomas įprastinis geopolitinės situacijos stebėjimas turėtų prisidėti prie šios rizikos valdymo.

  Vadovybės ir žmogiškųjų išteklių rizika

  Bendrovės investavimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo Bendrovės valdomų (tiesiogiai ar netiesiogiai) įmonių vadovų, taip pat Valdymo įmonėje už Bendrovės valdymą atsakingų žmonių priimtų sprendimų bei nuo minėtų žmonių patirties ir sugebėjimų. Nėra garantijų, kad tie patys asmenys valdys Bendrovės valdomas (tiesiogiai ar netiesiogiai) įmones, taip pat Valdymo įmonę visą Bendrovės veiklos terminą. Valdymo įmonė sieks įgyvendinti skatinimo politiką, užtikrinančią pagrindinių vadovų (angl. key person) motyvaciją dalyvauti Bendrovės ir jos investicijų veikloje iki Bendrovės veiklos termino pabaigos.

  Korupcijos rizika

  Bendrovė investuos šalyse, kuriose korupcijos lygis yra ženkliai didesnis nei Lietuvoje ar kitose Europos Sąjungos šalyse. Egzistuoja rizika, kad dėl korupcijos apraiškų, Bendrovės investicijos gali nuvertėti.

  Tikėtino tvarumo rizikos poveikio Fondo investicijų grąžai vertinimas

  Atsižvelgiant į Bendrovės investavimo strategiją tvarumo veiksnių atžvilgiu, Valdymo įmonė mano, kad tvarumo rizikos poveikis galimai Bendrovės investicijų grąžai atitinka bendrųjų investavimo rizikų, įskaitant rinkos, kredito ir likvidumo rizikas, poveikį.