Akcininkų susirinkimai

 • 2024 m. balandžio 30 d. susirinkimas

  2024 m. balandžio 30 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“ arba „INVL Technology“) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimai:

  1. Supažindinimas su Bendrovės 2023 m. metiniu pranešimu.

  1.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės 2023 m. metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

  2.1. Akcininkai buvo supažindinti su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto.

  3.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projektu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  4. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2023 metų metinio pranešimo daliai.

  4.1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2023 metų metinio pranešimo daliai.

  5. Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

  5.1. Patvirtinti Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  6. Sprendimo priėmimas Bendrovės pelno paskirstymo. 

   6.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 16 508
  Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 5 165
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
  Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
  Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 21 673
  Pervedimai iš rezervų
  Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 21 673
  Pelno paskirstymas:
  – į įstatymo numatytus rezervus
  – į rezervą savoms akcijoms įsigyti
  – į kitus rezervus
  – dividendai
  – metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 21 673

  7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“  pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos.

  7.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“  pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  8. Savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas.

  8.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir, įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti Bendrovės akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

  1. akcijų įsigijimo tikslas – įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su akcijų pasirinkimo programomis ar kitu akcijų skyrimu Bendrovės dukterinių bendrovių darbuotojams ir/arba sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas;
  2. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius  – bendra Bendrovės priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
  3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
  4. maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta INVL Technology grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai; minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 euro;
  5. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos akcijos nebus parduodamos,  todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos. INVL Technology įsigytos savos akcijos Valdymo įmonės sprendimu gali būti suteiktos (suteikta teisė jas įsigyti) dukterinių bendrovių darbuotojams, vadovaujantis Akcijų suteikimo taisyklėmis. Bendrovės įsigytos savos akcijos (bet kuri jų dalis) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos;
  6. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų ir kitų teisės aktų reikalavimų, priimti konkrečius sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą ir tvarką (įskaitant teisę akcijų supirkimą vykdyti vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis), laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

  8.2. Inicijuoti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimą anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas, tik tuo atveju, jei įsigytų savų akcijų kiekis viršys akcijų kiekį, reikalingą suteikti akcijas Bendrovės dukterinių bendrovių darbuotojams, 100 000 vienetų ar daugiau Bendrovės akcijų.

  8.3.  Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2023 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.

  9.  Dėl Bendrovės audito komiteto narių atlygio nustatymo.

  9.1. Už veiklą Bendrovės audito komitete nustatyti kiekvieno Bendrovės audito komiteto nario 200 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių), kuris mokamas už faktiškai praleistas valandas vykdant audito komiteto nario veiklą.

  10. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita.

  10.1Vadovaujantis Bendrovės audito komiteto nuostatais (patvirtintais 2023 m. balandžio 28 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  11. Dėl akcijų suteikimo dukterinių įmonių darbuotojams sąlygų tvirtinimo.

  11.1. Patvirtinti, kad 2024 m. su Bendrovės dukterinių įmonių (įmonių, kurių daugiau kaip 2/3 akcijų nuosavybės teise priklauso Bendrovei) darbuotojais būtų sudarytos sutartys, kurių pagrindu Bendrovės dukterinių įmonių darbuotojai įgytų teisę neatlygintinai įsigyti iki 50 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės Bendrovės akcijų.

  11.2. Atsižvelgiant į tai, kad dukterinių įmonių darbuotojams teisė įsigyti Bendrovės akcijų suteikiama neatlygintinai (tai yra, darbuotojai už įsigyjamas Bendrovės akcijas nemoka), patvirtinti, kad tuo atveju, kai dukterinių bendrovių darbuotojams perduodamos Bendrovės įsigytos savos akcijos, dukterinės bendrovės per 5 darbo dienas, kai jų darbuotojai įgyja nuosavybės teisę į Bendrovės akcijas, kompensuoja Bendrovei šių akcijų įsigijimo savikainą.


  2. Investicinio komiteto rekomendacija.pdf
  3. Bendroves atlygio ataskaita_2023.pdf
  4. Valdymo imones pranesimas visuotiniam akcininku susirinkimui.pdf
  5. Audito komiteto veiklos ataskaita_ INVL Technology_2023.pdf
  invltechnologyutib.xhtml

 • 2023 m. birželio 6 d. susirinkimas

  2023 m. birželio 6 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimai:

  1. Akcijų opcionų sąlygų tvirtinimas.

  1.1. Patvirtinta, kad 2023 m. su Bendrovės dukterinių įmonių (įmonių, kurių daugiau kaip 2/3 akcijų nuosavybės teise priklauso Bendrovei) darbuotojais būtų sudarytos opcionų sutartys, kurių pagrindu iki 2026 m. birželio 30 dienos opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais Bendrovės dukterinių įmonių darbuotojai įgytų teisę neatlygintinai įsigyti iki 27 500 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės Bendrovės akcijų.

  1.2. Atsižvelgiant į tai, kad dukterinių įmonių darbuotojams teisė įsigyti Bendrovės akcijų suteikiama neatlygintinai (tai yra, darbuotojai už įsigyjamas Bendrovės akcijas nemoka), patvirtinta, kad tuo atveju, kai dukterinių bendrovių darbuotojams perduodamos Bendrovės įsigytos savos akcijos, dukterinės bendrovės per 10 darbo dienų, kai jų darbuotojai įgyja nuosavybės teisę į Bendrovės akcijas, kompensuoja Bendrovei šių akcijų įsigijimo savikainą.

   

 • 2023 m. balandžio 28 d. susirinkimas

  2023 m. balandžio 28 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimai:

  1. Supažindinimas su Bendrovės 2022 m. metiniu pranešimu

  1.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės 2022 m. metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą

  2.1. Akcininkai buvo supažindinti su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto

  3.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  4. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo daliai

  4.1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo daliai.

  5. Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

  5.1. Patvirtinti Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  6. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo 

   6.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 14 393
  Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2 115
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
  Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
  Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 16 508
  Pervedimai iš rezervų
  Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 16 508
  Pelno paskirstymas:
  – į įstatymo numatytus rezervus
  – į rezervą savoms akcijoms įsigyti*
  – į kitus rezervus
  – dividendai
  – metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 16 508

  7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“  pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos

  7.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“  pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  8. Savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas

  8.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir, įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti Bendrovės akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

  1. akcijų įsigijimo tikslas: sumažinti Bendrovės akcijų kainos skirtumą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje lyginant su akcijų verte, kuri apskaičiuojama pagal Bendrovės grynųjų aktyvų vertę, ir suteikti galimybes Bendrovės akcininkams parduoti savo akcijas;
  2. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
  3. terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
  4. maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė  iki pavedimo pirkti pateikimo paskelbta Bendrovės grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 euro;
  5. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos (bet kuri jų dalis) Valdymo įmonės sprendimu (i) parduodamos – tokiu atveju minimali jų pardavimo kaina bus lygi paskutinei grynųjų aktyvų vertei, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų, arba (ii) suteikiama teisė jas įsigyti darbuotojams, vadovaujantis Akcijų suteikimo taisyklėmis. Bendrovės įsigytos savos akcijos (bet kuri jų dalis) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos;
  6. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą,  nustatyti akcijų supirkimo, pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei konkrečią kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu,  pardavimu susijusius veiksmus.

  9. Dėl „INVL Technology“ sandorių su susijusiomis šalimis politikos naujos redakcijos tvirtinimo

  9.1. Atsižvelgiant į 2023 m. vasario 6 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą panaikinti kolegialų priežiūros funkciją atliekantį organą – stebėtojų tarybą, bei į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 (2) straipsnio pakeitimus, akcininkai nusprendė patvirtinti sandorių su susijusiomis šalimis politikos naują redakciją (pridedama).

  10. Dėl Bendrovės audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo

  10.1Atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo pokyčius dėl sandorių su Bendrovės susijusia šalimi vertinimo, atitinkamai atnaujinami Audito komiteto nuostatai. Bendrovės akcininkai patvirtino naują Audito komiteto nuostatų redakciją (pridedama).

  11. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita

  11.1. Vadovaujantis Bendrovės audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 27 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinti su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  Papildoma informacija:

  Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcininkai patvirtino įmonės akcijų įsigijimo tvarką. Balandžio 28 dieną vykusiame akcininkų susirinkime taip pat buvo patvirtinta bendrovės 2022 metų finansinė atskaitomybė ir balsuota dėl pelno paskirstymo.

  „INVL Technology“ savoms akcijos įsigyti panaudotų anksčiau suformuotą rezervą. Dar 2015 metais šiam tikslui bendrovė suformavo 9,8 mln. eurų rezervą.

  „INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2022 m. pabaigoje buvo 38,27 mln. eurų ir per metus išaugo 5,9 proc. Tiek pat per metus padidėjusi nuosavo kapitalo vertė akcijai 2022 m. pabaigoje siekė 3,17 euro. Bendrovė pernai gavo 2,1 mln. eurų grynojo pelno – 19,3 proc. mažiau nei 2021 metais. Dividendai akcininkams nebus mokami, o pernai gautas pelnas lieka nepaskirstytas.

  Atsižvelgiant į tai, kad šių metų vasario 6 d. bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta atsisakyti Stebėtojų tarybos bei, atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, patvirtinta nauja sandorių su susijusiomis šalimis politika. Atitinkamai atnaujinami ir Audito komiteto nuostatai.

  „INVL Technology“ valdo kibernetinės saugos bendrovę „NRD Cyber Security“, programavimo ir IT infrastruktūros įmonių grupę „Novian“, verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje – „NRD Companies“ įmones.

  „INVL Technology“ – uždaro tipo investicinė bendrovė, kotiruojama biržos „Nasdaq Vilnius“ papildomame sąraše (INC1L). Ją valdo investicijų valdymo bendrovė „INVL Asset Management“. „INVL Technology“ investicijos bus realizuotos iki 2026 metų liepos 14 dienos ir lėšos išmokėtos akcininkams, o fondas baigs veiklą.

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

  1. Metinė informacija
  2. Investicinio komiteto rekomendacija
  3. Bendrovės atlygio ataskaita
  4. Valdymo įmonės pranešimas akcininkų susirinkimui
  5. Sandorių su susijusiomis šalimis politikos nauja redakcija
  6. Audito komiteto nuostatų nauja redakcija
  7. Audito komiteto ataskaita

 • 2023 m. vasario 6 d. susirinkimas

  2023 m. vasario 6 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) priimti sprendimai:

  1.  Dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo patvirtinimo

  1.1. Patikslinti 2021 m. spalio 28 d. įvykusio „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1.3. punktą „Dėl akcijų opcionų sąlygų patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija, kuriuo pritariama opciono sutarčių su žemiau nurodytų dukterinių įmonių darbuotojais, sudarymui, pagal kurias:

  1.1.1. suteikiama teisė UAB NRD CS (kodas 303115085) darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. UAB NRD CS akcijų (įskaitant akcijas, dėl kurių opciono sutartys sudarytos iki šio sprendimo priėmimo);

  1.1.2. suteikiama teisė NRD Companies AS (kodas 921985290) ir šios bendrovės dukterinių įmonių darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. NRD Companies AS akcijų;

  1.1.3. suteikiama teisė UAB „Novian“ (kodas 121998756) ir šios bendrovės dukterinių įmonių darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. UAB „Novian“ akcijų.

  2.  Dėl akcijų opciono sąlygų patvirtinimo

  2.1.  Pritarti opciono sutarčių su žemiau nurodytų įmonių darbuotojais sudarymui, pagal kurias:

  2.1.1.  Suteikiama teisė UAB „FINtime“ (kodas 304192355) darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 1 proc. „INVL Technology“ akcijų.

  3.  Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo

  3.1.  Sutartį dėl INVL Technology 2023 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, nustatant 11 500 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Atlyginimo už audito paslaugas suma bus atitinkamai perskaičiuojama (didinama) pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą vidutinę einamųjų metų balandžio mėnesio metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). Bendrovės valdymo įmonės valdybai paliekama teisė atlyginimą audito įmonei didinti ne daugiau kaip 25 proc. nuo šiuo sprendimu patvirtinto bendro atlyginimo, jei pasikeistų reikšmingai audito darbo apimtis.

  4. Supažindinimas su Bendrovės Valdymo įmonės rekomendacija dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo, akcijų opciono sąlygų patvirtinimo, naujos įstatų redakcijos ir depozitoriumo paslaugų teikimo

  4.1. Akcininkai susipažino su Bendrovės Valdymo įmonės rekomendacija dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo, akcijų opciono sąlygų patvirtinimo, naujos įstatų redakcijos ir depozitoriumo paslaugų teikimo (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  5.  Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimo

  5.1. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. lapkričio 30 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) redakcija, pagal kurios 78 straipsnio 1 punkto nuostatas, reikalavimas sudaryti kolegialų organą, atliekantį priežiūros funkcijas, daugiau nėra taikomas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodytoms investicinėms bendrovėms, kurių teisinė forma yra akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, panaikinti Bendrovės kolegialų priežiūros funkciją atliekanti organą – stebėtojų tarybą, numatyti Bendrovės įstatuose Valdymo įmonės galimybę sudaryti Bendrovės patariamąjį komitetą ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).

  5.2.  Įgalioti Kazimierą Tonkūną (su teise perįgalioti), pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įregistruoti ją teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

  6.  Dėl depozitoriumo paslaugų teikimo

  6.1.  Atšaukti 2021 m. balandžio 29 d. Bendrovės akcininkų sprendimus, kuriais buvo nuspęsta:

  6.1.1.  pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją iš AB SEB bankas (kodas 112021238) į AB Šiaulių bankas (kodas 112025254).

  6.1.2.  nutraukti (ar kitais pagrindais pabaigti) Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB SEB banku (kodas 112021238).

  6.1.3.  sudaryti naują Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB Šiaulių bankas (kodas 112025254).

  6.2.  Nustatyti, jog lieka galioti Bendrovės sudarytą depozitoriumo paslaugų sutartis Nr. 2016-05 (su visais pakeitimais bei papildymais) su AB SEB banku (kodas 112021238).

  6.3. Atsižvelgiant į tai, jog susitarta dėl 0,02 procentinio punkto mažesnio depozitoriumo mokesčio, patvirtinti Bendrovės depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą (pridedama). Įgalioti Kazimiera Tonkūną pasirašyti depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimą, Bendrovės vardu.

  7.  Dėl stebėtojų tarybos atlygio politikos panaikinimo

  7.1.  Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą 5 darbotvarkės klausimu, pripažinti, kad Bendrovės stebėtojų tarybos atlygio politika netenka galios.

  7.2.  Pažymėtina, kad INVL Technology lieka galioti ir bus taikoma Valdymo įmonės valdybos patvirtinta sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politika, kuri yra skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt.

  Papildoma informacija:

  Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcininkai pirmadienį patvirtino patikslintas akcijų opciono sąlygas, taikomas bendrovės valdomų įmonių darbuotojams.

  „INVL Technology“ antrinių įmonių „NRD CS“, „NRD Companies“ ir „Novian“ darbuotojai įgijo teisę neatlygintinai arba už simbolinę 1 euro kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. savos įmonės akcijų. Naujos sąlygos atsirado patikslinus dar 2021 metais nustatytų opcionų sąlygas, pagal kurias  akcijos įgyjamos tik neatlygintinai ir tik 2027-aisiais.

  „FINtime“ įmonės darbuotojai neatlygintinai arba už simbolinę 1 euro kainą galės įsigyti ne daugiau kaip 1 proc. „INVL Technology“ akcijų.

  „Akcijų opcionų programa, kaip darbuotojų motyvavimo priemonė, „INVL Technology“ įmonėse taikoma nuo 2020 metų. Viena iš programų yra susieta su darbuotojų asmeniniais metiniais tikslais, kita – su bendrovių ilgalaikiu vertės augimu ir grąžos akcininkams sukūrimu“, – sako „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.

  „INVL Technology“ akcininkų susirinkime vasario 6 d. bendrovės 2023 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti pasirinkta audito įmonė „PricewaterhouseCoopers“. Akcininkai taip pat pritarė siūlymui pasinaudoti naujomis Akcinių bendrovių įstatymo pataisomis ir atsisakyti bendrovėje stebėtojų tarybos bei tarybos nariams taikytos atlygio politikos, tačiau numatant naujoje „INVL Technology“ įstatų redakcijoje galimybę sudaryti bendrovės patariamąjį komitetą.

  Akcininkai taipogi pritarė siūlymui atšaukti 2021 metų balandžio 29 dieną „INVL Technology“ akcininkų susirinkime priimtą sprendimą pakeisti bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją ir paliko galioti „INVL Technology“ dar 2016-ųjų gegužę su SEB banku sudarytą depozitoriumo paslaugų sutartį dėl joje ekonomiškai naudingesnių sąlygų.

  „INVL Technology“ valdo kibernetinės saugos bendrovę „NRD Cyber Security“, programavimo ir IT infrastruktūros įmonių grupę „Novian“, verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje – „NRD Companies“ įmones.

  „INVL Technology“ – uždaro tipo investicinė bendrovė, kotiruojama  biržos „Nasdaq Vilnius“ papildomame sąraše (INC1L).  Ją valdo  bendrovė „INVL Asset Management“. „INVL Technology“ investicijos bus realizuotos iki 2026  metų liepos 14 dienos ir lėšos išmokėtos akcininkams, o fondas baigs veiklą.

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

  1. Valdymo imones rekomendacija
  2. INVL Technology naujos istatu redakcijos projektas
  3. Depozitoriumo paslaugu sutarties pakeitimas
 • 2022 m. balandžio 29 d. susirinkimas

  SUTKPIB „INVL Technology” eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology”, juridinio asmens kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „INVL Technology“) valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio 29 d. buvo sušauktas Bendrovės eilinio visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“).

  Įvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

  1. Supažindinimas su Bendrovės 2021 m. metiniu pranešimu.
  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
  3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto.
  4. Supažindinimas su Bendrovės Stebėtojų tarybos atsiliepimais bei pasiūlymais dėl Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir 2021 m. metinio pranešimo, atlygio ataskaitos projekto, taip pat dėl Bendrovės Valdymo įmonės valdybos bei Bendrovės investicinio komiteto veiklos, bei susipažindinimas su informacija apie Bendrovės investavimo strategijos įgyvendinimą.
  5. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2021 metų metinio pranešimo daliai.
  6. Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  7. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo.
  8. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos.
  9. Savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas.
  10. Audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patikslinimas.
  11. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita.
  12. Akcijų opcionų sąlygų tvirtinimas.

  Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais:

  1. Supažindinimas su Bendrovės 2021 m. metiniu pranešimu.

  1.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės 2021 m. metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

  2.1. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir į metinį pranešimą (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto.

  3.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  4. Supažindinimas su Bendrovės Stebėtojų tarybos atsiliepimais bei pasiūlymais dėl Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės 2021 m. metinio pranešimo, atlygio ataskaitos projekto, taip pat dėl Bendrovės Valdymo įmonės valdybos bei Bendrovės investicinio komiteto veiklos, bei supažindinimas su informacija apie Bendrovės investavimo strategijos įgyvendinimą.

  4.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės Stebėtojų tarybos atsiliepimais bei pasiūlymais dėl Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės 2021 m. metinio pranešimo, atlygio ataskaitos projekto, taip pat dėl Bendrovės Valdymo įmonės valdybos bei Bendrovės investicinio komiteto veiklos, bei supažindinimas su informacija apie Bendrovės investavimo strategijos įgyvendinimą (pridedama)(šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  5. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2021 metų metinio pranešimo daliai.

  5.1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2021 metų metinio pranešimo daliai.

  6. Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

  6.1. Patvirtinti Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  7. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo.

  7.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 11 772
  Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2 621
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
  Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
  Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 14 393
  Pervedimai iš rezervų
  Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 14 393
  Pelno paskirstymas:
  – į įstatymo numatytus rezervus
  – į rezervą savoms akcijoms įsigyti*
  – į kitus rezervus
  – dividendai
  – metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 14 393

  *formuojamas eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti

  8. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos.

  8.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  9. Savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas.

  9.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir, įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti Bendrovės akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:
  i. akcijų įsigijimo tikslas –sumažinti Bendrovės akcijų kainos skirtumą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje lyginant su akcijų verte, kuri apskaičiuojama pagal Bendrovės grynųjų aktyvų vertę bei suteikti galimybes Bendrovės akcininkams parduoti savo akcijas;
  ii. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovės priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
  iii. terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
  iv. maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta Bendrovės grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 euro;
  v. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba Valdymo įmonės valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi paskutinei grynųjų aktyvų vertei, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų;
  vi. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

  10. Audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patikslinimas.

  10.1. Nustatyti papildomą ne didesnį nei 4 000 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka) Bendrovės audito įmonei UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315 už 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugas, siekiant vykdyti 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109 / EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas 3 ir 4 str. reikalavimus.

  11. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita.

  11.1. Vadovaujantis Bendrovės audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 27 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  12. Akcijų opcionų sąlygų tvirtinimas.

  12.1. Patvirtinti, kad 2022 m. su Bendrovės dukterinių įmonių (įmonių, kurių daugiau kaip 2/3 akcijų nuosavybės teise priklauso Bendrovei) darbuotojais būtų sudarytos opcionų sutartys, kurių pagrindu iki 2025 m. birželio 30 dienos opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais Bendrovės dukterinių įmonių darbuotojai įgytų teisę neatlygintinai įsigyti iki 15 000paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės Bendrovės akcijų.
  12.2. Atsižvelgiant į tai, kad dukterinių įmonių darbuotojams teisė įsigyti Bendrovės akcijų suteikiama neatlygintinai (tai yra, darbuotojai už įsigyjamas Bendrovės akcijas nemoka), patvirtinti, kad tuo atveju, kai dukterinių bendrovių darbuotojams perduodamos Bendrovės įsigytos savos akcijos, dukterinės bendrovės per 10 darbo dienų, kai jų darbuotojai įgyja nuosavybės teisę į Bendrovės akcijas, kompensuoja Bendrovei šių akcijų įsigijimo savikainą.

  Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams, o taip pat iš anksto susitarus Bendrovės patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje (toliau – „Bendrovės patalpos“) darbo valandomis. Telefonas pasiteirauti – 8 5 279 0601.

  Akcininkai turi teisę:

  i. siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius arba, iš anksto susitarus, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu [email protected]. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą;

  ii. siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki Susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius arba, iš anksto susitarus, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu [email protected]) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų);

  iii. iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius arba, iš anksto susitarus, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba išsiunčiant klausimus Bendrovei elektroniniu paštu adresu [email protected]. Visi atsakymai į akcininkų iš anksto Bendrovei pateiktus klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikiami Susirinkime arba vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki Susirinkimo. Į klausimus gautus elektroniniu paštu Bendrovė pasilieka teisę atsakyti tiems akcininkams, kurių tapatybę bus galima nustatyti ir kurių užduoti klausimai yra nesusiję su Bendrovės konfidencialia informacija ar komercine paslaptimi.

  Akcininkas, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
  Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki Susirinkimo registracijos pradžios. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime taip pat gali dalyvauti bei balsuoti asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

  Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami Bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

  Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

  Bendrovės akcininkai kviečiami pasinaudoti teise balsuoti Susirinkimo darbotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

  Išliekant koronaviruso (Covid-19) grėsmei Lietuvos Respublikos teritorijoje, kviečiame Bendrovės akcininkus nusprendus dalyvauti Susirinkime rinktis vieną iš pateiktų alternatyvų:
  __________
  Alternatyva Nr. 1:
  Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti ir pasirašyti balsavimo raštu biuletenį ir jį atsiųsti Bendrovei el. paštu ([email protected]), o biuletenio originalą išsiųsti registruotu ar paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT- 01109 Vilnius. Tinkamai užpildyti balsavimo raštu biuleteniai gali būti siunčiami tiek registruotu, tiek paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius be kopijos pateikimo minėtu el. paštu arba pristatomi Bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į Bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu. Kartu su biuleteniu turi būti išsiunčiamas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios.
  __________
  Alternatyva Nr. 2:
  Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti balsavimo raštu biuletenį, išsaugoti savo kompiuteryje ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tinkamai užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo raštu biuletenį siųsti Bendrovei el. paštu [email protected].
  Bendrovė siūlo naudotis šiomis nemokamomis kvalifikuoto elektroninio parašo sistemomis: Dokobit ir GoSign.
  __________
  Alternatyva Nr. 3:
  Bendrovės akcininkams neturint galimybės pasinaudoti balsavimo Alternatyvomis Nr. 1 ir Nr. 2, Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams ar jų tinkamai įgaliotiems asmenims 2022 m. balandžio 29d. atvykti adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, į Bendrovės Susirinkimą.
  Akcentuojame, kad Akcininkui privalu laikytis saugumo rekomendacijų dėl saugos priemonių naudojimo, atstumo išlaikymo.

   

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
  El. paštas [email protected]

  Priedai:

  1. Audito komiteto ataskaita.pdf
  2. INVL Technology Investicinio komiteto rekomendacija visuotiniam akcininku susirinkimui.pdf
  3. INVL Asset Management pranesimas INVL Technology akcininku susirinkimui.pdf
  4. INVL Technology 2021 m. atlygio ataskaita.pdf; 
  INVLTechnology2021m.metineataskaita.xhtml
  5. INVL Technology Stebetoju tarybos atsiliepimai ir pasiulymai.pdf

 • 2021 m. spalio 28 d. susirinkimas

  2021 m. spalio 28 d. įvykusio SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1. Dėl akcijų opcionų sąlygų patvirtinimo

  1.1. 2021 metais SUTPKIB „INVL Technology“ (juridinio asmens kodas: 300893533, toliau – „Bendrovė“) dukterinių įmonių (įmonių, kurių daugiau kaip 2/3 akcijų nuosavybės teise priklauso Bendrovei) darbuotojams sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu iki 2025 m. sausio 31 dienos opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais Bendrovės dukterinių įmonių darbuotojai įgytų teisę neatlygintinai įsigyti iki 40 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės Bendrovės akcijų.

  1.2. Atsižvelgiant į tai, kad dukterinių įmonių darbuotojams teisė įsigyti Bendrovės akcijų suteikiama neatlygintinai (tai yra, darbuotojai už įsigyjamas Bendrovės akcijas nemoka), tuo atveju, kai dukterinių bendrovių darbuotojams perduodamos Bendrovės įsigytos savos akcijos, dukterinės bendrovės per 10 darbo dienų, kai jų darbuotojai įgyja nuosavybės teisę į Bendrovės akcijas, kompensuoja Bendrovei šių akcijų įsigijimo savikainą.

  1.3. Pritarti opciono sutarčių su žemiau nurodytų dukterinių įmonių darbuotojais, sudarymui, kuriomis:
  1.3.1 suteikti UAB NRD CS (kodas 303115085) darbuotojams teisę 2027 metais neatlygintinai įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. UAB NRD CS akcijų (įskaitant akcijas, dėl kurių opciono sutartys sudarytos iki šio sprendimo priėmimo);
  1.3.2. suteikti NRD Companies AS (kodas 921985290) ir šios bendrovės dukterinių įmonių darbuotojams teisę 2027 metais neatlygintinai įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. NRD Companies AS akcijų;
  1.3.3. suteikti UAB „Novian“ (kodas 121998756) ir šios bendrovės dukterinių įmonių darbuotojams teisę 2027 metais neatlygintinai įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. UAB „Novian“ akcijų.

   

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
  El. paštas [email protected]

 • 2021 m. balandžio 29 d. susirinkimas

  2021 m. balandžio 29 d. įvykusio SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1. Supažindinimas su „INVL Technology“ 2020 m. metiniu pranešimu

  1.1. Akcininkai supažindinami su „INVL Technology“ 2020 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie „INVL Technology“ finansines ataskaitas ir metinį pranešimą

  2.1. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie INVL Technology finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  3. Dėl pritarimo „INVL Technology“ atlygio ataskaitai, kaip INVL Technology 2020 metų metinio pranešimo daliai

  3.1.  Pritarti INVL Technology atlygio ataskaitai, kaip INVL Technology 2020 metų metinio pranešimo daliai.

  4. Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

  4.1. Patvirtinti INVL Technology 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  5. Sprendimo priėmimas dėl „INVL Technology“ pelno paskirstymo

  5.1. „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
  2019 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 7 005
  Grynasis finansinis 2020 metų veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai) 4 767
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
  Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti:
  Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
  Paskirstytinas rezultatas (pelnas arba nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 11 772
  Pelno skirstymas:
  Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
  Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
  Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
  Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
  Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
  Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 11 772

  6. Supažindinimas su  „INVL Technology“ įmonės kompetencija tvirtinti „INVL Technology“ atlygio politiką

  6.1. Akcininkai supažindinami, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 15 straipsniu, „INVL Technology“ yra taikoma Valdymo įmonės parengta sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politika ir jos tvirtinimas yra priskiriamas „INVL Technology“ Valdymo įmonės kompetencijai.

  6.2. Atsižvelgiant į Bendrovės konsultacijas su priežiūros institucija, informuojame, kad ateityje Valdymo įmonė tvirtins sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politikos pakeitimus be atskiro INVL Technology visuotinio akcinių susirinkimo pritarimo (sprendimo) bei skelbs galiojančią Valdymo įmonės sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politikos redakciją Bendrovės internetiniame puslapyje.

  6.3. 2020 m. gruodžio 21 d. Valdymo įmonė patvirtino sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politikos nauja redakcija, kuri taikoma Bendrovei.

  6.4. Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

  7. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo

  7.1. Gavus Lietuvos banko pritarimą Bendrovės įstatų pakeitimui, panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti INVL Technology akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

  1) akcijų įsigijimo tikslas –sumažinti Bendrovės akcijų kainos skirtumą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje lyginant su akcijų verte, kuri apskaičiuojama pagal Bendrovės grynųjų aktyvų vertę bei suteikti galimybes Bendrovės akcininkams parduoti savo akcijas;

  2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra INVL Technology priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

  3) terminas, per kurį INVL Technology gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

  4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta INVL Technology grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 euro;

  5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – INVL Technology įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos  arba Valdymo įmonės valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, arba Valdymo įmonės valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi paskutinei grynųjų aktyvų vertei, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų;

  6) Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl INVL Technology savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

  8. Dėl „INVL Technology“ stebėtojų tarybos sudarymo ir stebėtojų tarybos narių išrinkimo

  8.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi, sudaryti „INVL Technology“ kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą ir jos narius 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

  1)  Audrių Matikiūną (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

  2)  Indrę Mišeikytę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

  3)  Gintarą Rutkauską (nepriklausomą narę) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

  8.2. Stebėtojų tarybos nariai galės pradėti eiti savo pareigas tik po to, kai (i) Lietuvos bankas pritars jų kandidatūroms, (ii) pakeisti Bendrovės įstatai bus įregistruoti VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registrų centre ir (iii) jų pakeitimams pritars Lietuvos bankas.

  8.3. Įgalioti „INVL Technology“ Valdymo įmonę pasirašyti, pateikti ir atsiimti visus ir bet kokius dokumentus bei atlikti visus reikalingus veiksmus susijusius su šiuo sprendimu.

  9. Dėl „INVL Technology“ stebėtojų tarybos atlygio politikos tvirtinimo

  9.1. Atsižvelgiant į LR akcinių bendrovių įstatymo 37(3) straipsnį, patvirtinti „INVL Technology“ Stebėtojų tarybos atlygio politiką.

  9.2. Pažymėtina, kad „INVL Technology“ taip pat lieka galioti ir bus taikoma Valdymo įmonės valdybos patvirtinta sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politika.

  10. Dėl „INVL Technology“ stebėtojų tarybos nepriklausomo nario atlygio nustatymo

  10.1. Nustatyti išrinktam nepriklausomam „INVL Technology“ stebėtojų tarybos nariui 145 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą INVL Technology stebėtojų taryboje.

  11.   Dėl „INVL Technology“ įstatų pakeitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimo ir įgalioto asmens pasirašyti naują įstatų redakciją paskyrimo

  11.1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą 8 darbotvarkės klausimu, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).

  11.2. Įgalioti Kazimierą Tonkūną (su teise perįgalioti), pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įregistruoti ją teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

  12. Dėl „INVL Technology“ sandorių su susijusiomis šalimis politikos naujos redakcijos tvirtinimo

  12.1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą 9 darbotvarkės klausimu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 32 straipsnio 1 punkto 3 dalimi, patvirtinti sandorių su susijusiomis šalimis politikos naują redakciją.

  13. Dėl „INVL Technology“ audito komiteto narių išrinkimo

  13.1. Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. baigiasi „INVL Technology“ audito komiteto narių kadencija, į „INVL Technology“ audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Dangutę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

  14.   Susipažindinimas su „INVL Technology“ audito komiteto veiklos ataskaita

  14.1. Vadovaujantis „INVL Technology“  audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 27 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su „INVL Technology“ audito komiteto veiklos ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  15. Sprendimo priėmimas dėl depozitoriumo paslaugų teikimo sutarties tarp „INVL Technology“ ir AB SEB banku nutraukimo ir naujos depozitoriumo paslaugų teikimo sutarties su AB Šiaulių bankas sudarymo

  15.1. Pakeisti „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų teikėją iš AB SEB bankas (kodas 112021238) į AB Šiaulių bankas (kodas 112025254).

  15.2. Nutraukti (ar kitais pagrindais pabaigti) „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB SEB banku (kodas 112021238).

  15.3. Sudaryti naują Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB Šiaulių bankas (kodas 112025254) (sutarties projektas pridedamas).

  15.4. Kreiptis į Lietuvos banką su prašymu leisti pakeisti „INVL Technology“  depozitoriumo paslaugų teikėją, numatant, kad sprendimas pakeisti „INVL Technology“  depozitoriumo paslaugų teikėją įsigaliotų tik Lietuvos bankui tam pritarus.

   

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
  El. paštas [email protected]

  Priedai:

  1. INVL Technology_Metine audituota informacija_2020.pdf
  2. Sprendimus del rizikos prisiemimo priimanciu darbuotoju atlygio politika.pdf
  3. INVL Technology_Stebetoju tarybos nariai.pdf
  4. Stebetoju tarybos atlygio politika_INVL_Technology.pdf
  5. Nauja INVL Technology istatu redakcija.pdf
  6. INVL Technology_Sandoriu su susijusiomis salimis politika.pdf
  7. Audito komiteto nariai_Technology.pdf
  8. INVL Technology_Audito komiteto_ataskaita 2020.pdf
  9. INVL Asset Management_pranesimas INVL Technology akcininku susirinkimui.pdf
  10. INVL Technology_Investicinio komiteto_rekomendacija akcininku susirinkimui.pdf
  11. INVL Technology _Depozitoriumo paslaugu sutartis.pdf

   

 • 2020 m. spalio 29 d. susirinkimas

  2020 m. spalio 29 d. įvykusio SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

  1.1.Sutartį dėl SUTPKIB „INVL Technology“ 2020, 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, nustatant 9 400 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Atlyginimo už audito paslaugas suma bus atitinkamai perskaičiuojama (didinama) kas vienerius metus pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą vidutinę einamųjų metų balandžio mėnesio metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). Bendrovės Valdymo įmonei paliekama teisė atlyginimą audito įmonei kasmet didinti ne daugiau kaip 20 proc. nuo praėjusiais metais audito įmonei sumokėto atlyginimo pagal audito paslaugų sutarties sąlygas.

  2. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ valdomų įmonių Akcijų suteikimo taisyklių.

  2.1. Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“  valdomų įmonių Akcijų suteikimo taisykles, pagal pridedamą projektą.

   

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

  Priedai:

  INVL_Technology_valdomu imoniu_Akciju suteikimo taisykles

 • 2020 m. balandžio 30 d. susirinkimas

  2020 m. balandžio 30 d. įvykusio SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2019 m. metiniu pranešimu

  Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ 2019 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“  finansines ataskaitas ir metinį pranešimą
  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  3. 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas
  Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  4. Sprendimo priėmimas dėl akcinės bendrovės SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo
  SUTPKIB „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
  1. 2018 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 6 072
  2. Grynasis finansinis 2019 metų veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai) 933
  3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
  4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti:
  5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
  6. Paskirstytinas rezultatas (pelnas arba nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7 005
  7. Pelno skirstymas:
  7.1 Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
  7.2 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
  7.3. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
  7.4. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
  7.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
  8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 7 005

  5. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ Atlygio politikos tvirtinimo
  Atsižvelgiant į LR akcinių bendrovių įstatymo 37(3) straipsnį, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ Atlygio politiką pritariant Valdymo įmonės Sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politikos taikymui Bendrovei.

  Dėl bendrovės audito komiteto ataskaitos:
  Vadovaujantis SUTPKIB „INVL Technology“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 27 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), audito komitetas apie savo veiklą informuoja bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą (pridedama).

   

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

  Priedai:

  INVL Technology_Metine audituota informacija_2019
  INVL Technology_Atlygio politika
  INVL Technology_Audito komiteto_ataskaita

 • 2019 m. spalio 18 d. susirinkimas

  2019 m. spalio 18 d. įvykusio SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

  1.1. Sutartį dėl SUTPKIB „INVL Technology“ 2019 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 9 100 eurų atlyginimą už metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą bei nuomonės pareiškimą apie metinį pranešimą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).

  1.2. Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti SUTPKIB „INVL Technology“ Valdymo įmonei.

   

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

 • 2019 m. balandžio 26 d. susirinkimas

  2019 m. balandžio 26 d. įvykusio eilinio visuotinio SUTPKIB „INVL Technology“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

  1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2018 m. metiniu pranešimu

  Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ 2018 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“  finansines ataskaitas ir metinį pranešimą

  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  3. 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas

  Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  4. Sprendimo priėmimas dėl akcinės bendrovės SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo

  SUTPKIB „INVL Technology“  pelną paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
  1. 2017 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 1 859
  2. Grynasis finansinis 2018 metų veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai) 4 213
  3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
  4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti:
  5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
  6. Paskirstytinas rezultatas (pelnas arba nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6 072
  7. Pelno skirstymas:
  7.1 Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
  7.2 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
  7.3. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
  7.4. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
  7.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
  8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 6 072

  5. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo

  5.1.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymais, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).

  5.2. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 76 str. 5 d. nuostatos leidžia uždarojo tipo investicinės bendrovės įstatų pakeitimus ar papildymus registruoti Juridinių asmenų registre tik po to, kai jiems pritaria priežiūros institucija, pavesti valdymo įmonei teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos banką dėl pritarimo bendrovės įstatų pakeitimams. Tuo atveju, jeigu Lietuvos bankas nepritartų daliai bendrovės įstatų pakeitimų, pavesti valdymo įmonei patikslinti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą bendrovės įstatų redakciją, paliekant galioti senos redakcijos įstatų nuostatas, kurių pakeitimui nebuvo gautas Lietuvos banko pritarimas ir naujos redakcijos nuostatas, kurioms Lietuvos banko pritarimas buvo gautas.

  5.3. Įgalioti Kazimierą Tonkūną pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją arba valdymo įmonės patikslintą įstatų redakciją.

  6. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ savų akcijų supirkimo

  Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 9.800 tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti. Suteikti teisę valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“ panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti SUTPKIB „INVL Technology“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

  1) akcijų įsigijimo tikslas – diskonto tarp grynųjų aktyvų vertės ir SUTPKIB „INVL Technology“ akcijų kainos biržoje mažinimas bei galimybės parduoti savo akcijas akcininkams suteikimas;

  2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius negali būti didesnis kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo arba 1 217 532 vnt. akcijų;

  3) terminas, per kurį SUTPKIB „INVL Technology“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

  4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta SUTPKIB „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,50 euro;

  5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – SUTPKIB „INVL Technology“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdymo įmonės sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

  6) Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl SUTPKIB „INVL Technology“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

  Priedai:

  UTIB INVL Technology 2018 m. metinė audituota informacija
  INVL Technology įstatų projektas
  Atsakingų asmenų patvirtinimas
  Audito komiteto ataskaita

 • 2018 m. lapkričio 9 d. susirinkimas

  2018 m. lapkričio 9 d. įvykusio visuotinio SUTPKIB „INVL Technology“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

  1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

  Sutartį dėl UTIB „INVL Technology“ 2018 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 4 700 eurų atlyginimą už metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą bei nuomonės pareiškimą apie metinį pranešimą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

 • 2018 m. balandžio 30 d. susirinkimas

  2018 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio SUTPKIB „INVL Technology“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

  1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“2017 m. metiniu pranešimu.

  Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas.

  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  3. 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

  Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  4. Dėl akcinės bendrovės SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo.

  SUTPKIB „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:

  1. 2016 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje (2 225 455)
  2. Grynasis finansinis 2017 metų veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai) 4 084 098
  3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
  4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti:
  5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
  6. Paskirstytinas rezultatas (pelnas arba nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 858 643
  7. Pelno skirstymas:
  7.1 Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
  7.2 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
  7.3. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
  7.4. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
  7.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
  8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 1 858 643

  5. Sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimas. 

  Atsižvelgiant į Lietus Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio nuostatas, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“sandorių su susijusiomis šalimis politiką.

  Nustatyti, jog sandorių su susijusiomis šalimis politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

  6. SUTPKIB „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas naujos redakcijos tvirtinimas.

  6.1. Atsižvelgiant į tai, kad investicinės bendrovės valdymo veiklai taikomos LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo nuostatos ir būtina suderinti depozitoriumo sutarties tekstą su minėto įstatymo reikalavimais, pritarti SUTPKIB „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimui keičiant visą sutarties tekstą (pridedama).
  6.2. Įgalioti valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ privataus kapitalo padalinio vadovą Vytautą Plunksnį pasirašyti naujos redakcijos depozitoriumo paslaugų sutartį SUTPKIB „INVL Technology“ vardu.

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

  Priedai:
  „INVL Technology” 2017 m. audituota metinė informacija ir atsakingų asmenų patvirtinimas
  „INVL Technology“sandorių su susijusiomis šalimis politika
  Depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimas
  Audito komiteto ataskaita

 • 2017 m. balandžio 27 d. susirinkimas

  2017 m. balandžio 27 d. įvykusio SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.

  1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ metiniu pranešimu.

  Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie investicinės bendrovės „INVL Technology“  finansines ataskaitas.

  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  3. SUTPKIB „INVL Technology“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

  Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  4. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

  SUTPKIB „INVL Technology“ pelną (nuostolius) paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 2 290
  Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) (4 515)
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
  Pervedimai iš savų akcijų supirkimo rezervo 2 225
  Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
  Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso
  Pelno paskirstymas:
  – į įstatymo numatytus rezervus
  – į rezervą savoms akcijoms įsigyti
  – į kitus rezervus
  – dividendai*
  – metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje

  5. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.

  Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).

  6. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.

  Atšaukti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną iš SUTPKIB „INVL Technology“ audito komiteto narių. Į SUTPKIB „INVL Technology“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Dangutę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

  7. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.

  Už darbą SUTPKIB „INVL Technology“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti Bendrovės Valdymo įmonei nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

  8. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ buveinės adreso keitimo.

  Pakeisti Bendrovės buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius.

  9. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.

  Atsižvelgiant į tai, jog susitarta dėl 0,04 procentinio punkto mažesnio depozitoriumo mokesčio, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą (pridedama).

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

 • 2016 m. birželio 27 d. susirinkimas

  2016 m. birželio 27 d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

  1.       Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

  Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. balandžio 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintus specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus ir patvirtinti naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama).

  Įgalioti (su teise perįgalioti) Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.

  2.       Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ pakeitimas ir naujos valdymo sutarties redakcijos tvirtinimas.

  Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. balandžio 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir patvirtinti naujos redakcijos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“, keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridedama).

  3.       Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas, audito komiteto narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymas.

  Patvirtinti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles (pridedama).

  Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomas audito komiteto narys).

  Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) po uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos išdavimo nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

 • 2016 m. balandžio 29 d. susirinkimas

  2016 m. balandžio 29 d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1.       Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu pranešimu.

  Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  2.       Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Technology“  finansines ataskaitas.

  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  3.      Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

  Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).

  4.       Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelno paskirstymo.

  Akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pradžioje 6 846
  Reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus įtaka (6 893)
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) po reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus (47)
  Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2 514
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
  Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
  Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 467
  Pervedimai iš rezervų
  Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 2 467
  Pelno paskirstymas:
  – į įstatymo numatytus rezervus (177)
  – į rezervą savoms akcijoms įsigyti
  – į kitus rezervus
  – dividendai
  – metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 290

  5.       Naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas.

  Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. kovo 7 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintus specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus ir patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama).

  Įgalioti (su teise perįgalioti) akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.

  6.       Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) naujos redakcijos tvirtinimas.

  Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. kovo 7 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naujos redakcijos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“, keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridedama).

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

 • 2016 m. kovo 7 d. susirinkimas

  2016 m. kovo 7 d. įvykusio AB „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1.        Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas.

  Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama).

  Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.

  2.       Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas.

  Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) (pridedama).

  3.        Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas.

  Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutartį su AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika) (pridedama).

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

 • 2015 m. lapkričio 30 d. susirinkimas

  2015 m. lapkričio 30 d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1.       Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

  Sutartį dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015, 2016 ir 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 4 500 eurų atlyginimą už kiekvienų metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti bendrovės vadovui.

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

 • 2015 m. balandžio 30 d. susirinkimas

  2015 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1.       Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu.

  Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  2.       Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines ataskaitas.

  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės„INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  3.       Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

  Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  4.       Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. pelno paskirstymo.

  Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. pelną paskirstyti taip: (pridedama).

  5.       Supažindinimas su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu.

  Akcininkai supažindinami su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  6.       Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) finansines ataskaitas.

  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  7.        Konsoliduotų ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

  Patvirtinti Konsoliduotas ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  8.       AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. pelno paskirstymo.

  AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. pelną paskirstyti taip: (pridedama).

  9.       Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) savų akcijų supirkimo.

  Panaudoti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytą rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) akcijų:

  1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
  2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Technology“ (kodas 300893533) priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
  3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
  4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – turi neviršyti akcijos buhalterinės vertės (nuosavo kapitalo padalinto iš akcijų skaičiaus) apskaičiuotos pagal paskutinės prieš inicijuojant akcijų supirkimą viešai paskelbtos AB „INVL Technology“ (kodas 300893533) finansinės atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,637 EUR;
  5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

  Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

 • 2015 m. balandžio 10 d. susirinkimas

  2015 m. balandžio 10 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1.       Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinio kapitalo didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.

  Padidinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 1 773 267,06 eurų iki 5 800 000 eurų (įstatinis kapitalas didinamas ne didesne nei 4 026 732,94 eurų suma).

  Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinis kapitalas didinamas papildomai išleidžiant ne daugiau kaip 13 885 286 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

  Minimali vienos akcijos emisijos kaina – 1,56 euro, akcijos apmokamos piniginiais įnašais. Bendra minimali naujai išleidžiamų bendrovės akcijų emisijos kaina yra iki 21 661 046,16 euro, priklausomai nuo galutinio naujai išleidžiamų akcijų skaičiaus.

  Išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina – 1,56 euro, nustatyta atsižvelgiant į tai, kad:

  1) neaudituotais duomenimis, 2014 m. pabaigai akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdomos įmonės buvo įvertintos 9,75 mln. eurų, tai yra vienai paprastajai vardinei akcijai tenka 1,60 euro akcinės bendrovės „INVL Technology“ nuosavo kapitalo;
  2) nuo reorganizuotos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų įtraukimo į NASDAQ Vilnius prekybos sąrašą (2014 m. birželio 3 d.) iki 2015 m. kovo 18 d. vidutinė svertinė po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVL Technology“ perskaičiuota akcijos kaina sudarė 1,47 euro.

  Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas naujai išleidžiamas akcijas, bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusiu ir (jei taip) bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, bendrovės valdybai bendrovės įstatuose atitinkamai pakeičiant įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikiant pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

  Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai savo nuožiūra parengti ir nustatyti naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo detalias sąlygas ir tvarką bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime neaptartas akcijų emisijos siūlymo sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę naujų akcijų emisijos kainą, galutinį išleidžiamą naujų akcijų skaičių ir kt.).

  Inicijuoti visų naujai išleistų akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų įtraukimą į NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą ir įgalioti bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti bendrovės naujų akcijų siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką (NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą) prospektą.

  2.       Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas.

  Atsižvelgiant į tai, kad naujai išleidžiamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos busviešai siūlomos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka, atšaukti bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleidžiamų akcijų.
  Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo tvarka ir terminai bus nurodyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ viešai paskelbtame prospekte.

  3.       Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

  Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1 dalį bei  vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų naują redakciją  (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
  Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti bendrovės įstatų naują redakciją.

  4.       Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo.

  Siekiant užtikrinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams, nepritariantiems valdybos siūlomam sprendimo projektui šiuo darbotvarkės klausimu, galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, kurie balsuos „už“ sprendimus šiuo darbotvarkės klausimu, privalės paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai). Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą šiuo darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.

  Pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

  Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai:
  1)    kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ veiklos licencijos gavimo;
  2)    parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimui;
  3)    parengti valdymo sutarties projektą su UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo perdavimo;
  4)    derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga – depozitoriumo išlaidos negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertės;
  5)    atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos „INVL Technology“ licencijos gavimui.

  5.        Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology“.

  Siekiant akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams, nebalsavusiems 4-iuoju darbotvarkės klausimu arba balsavusiems „prieš“, užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, balsavę „už“ sprendimus 4-iuoju darbotvarkės klausimu, per mėnesį nuo šio akcininkų susirinkimo privalo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai).
  Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą 4-uoju darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

 • 2015 m. vasario 2 d. susirinkimas

  2015 m. vasario 2 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1.       Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimo ir reorganizavimų sąlygų tvirtinimo.

  1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, reorganizuoti akcinę bendrovę „INVL Technology“ jungimo būdu, prijungiant ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri po reorganizavimo perims visas akcinės bendrovės „INVL Technology“ teises ir pareigas, įskaitant bendrovės pavadinimą „INVL Technology“, ir tęs veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“.

  1.2. Patvirtinti 2014 m. gruodžio 23 dienos akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygas (apie 2014 m. gruodžio 23 dienos akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygų sudarymą viešai paskelbta 2014 m. gruodžio 30 dieną, juridinių asmenų registro tvarkytojas apie gautas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbė 2014 m. gruodžio 30 dieną).

  2.       Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.

  2.1. Patvirtinti po reorganizavimo nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“, veiksiančios AB BAIP grupė (kodas 300893533) įstatus (pridedami).

  2.2. Įgalioti Kazimierą Tonkūną pasirašyti po reorganizavimo nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“, veiksiančios AB BAIP grupė (kodas 300893533) įstatų naują redakciją.

  3.       Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.

  Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizavimo veiksiančios bendrovės vertybiniais popieriais bus prekiaujama Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje:

  3.1. Sudaryti po reorganizavimo veiksiančioje bendrovėje audito komitetą iš dviejų narių.
  3.2. Patvirtinti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles (pridedamos).
  3.3. Po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).
  3.4. Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

 • 2014 m. gruodžio 19 d. susirinkimas

  2014 m. gruodžio 19 d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1.       Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime.

  Nepritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „INVL Technology“ į akcinę bendrovę pertvarkytą UAB BAIP grupė (kodas 300893533).

  2.       Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui.

  Pritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „INVL Technology“ prie AB BAIP grupė (kodas 300893533).

  Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas.

  3.       Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

  Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315).

  Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 8000 (aštuonių tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.

  4.       Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinės pakeitimo.

  Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A (unikalus Nr. 1399-8031-1015).

  5.       Dėl audito komiteto narių rinkimo.

  Į AB „INVL Technology“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

  6.       Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.

  Už darbą AB „INVL Technology“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

  7.       Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.

  Patvirtinti AB „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.

  Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
  Kazimieras Tonkūnas
  UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
  El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt