SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

SUTPKIB „INVL Technology“ Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu, 2017 m. balandžio 27 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas visuotinis SUTPKIB „INVL Technology“ (įmonės kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16) akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:30 val.

Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra SUTPKIB „INVL Technology“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2017 m. balandžio 20 d.).

Visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2017 m. gegužės 12 d.

SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

 1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ metiniu pranešimu.
 2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“  finansines ataskaitas.
 3. SUTPKIB „INVL Technology“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 4. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ pelno (nuostolių) paskirstymo.
 5. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
 6. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.
 7. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.
 8. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ buveinės adreso keitimo.
 9. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.

SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

 1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

 1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie investicinės bendrovės „INVL Technology“  finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

 1. SUTPKIB „INVL Technology“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 1. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

SUTPKIB „INVL Technology“ pelną (nuostolius) paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 2 290
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)  (4 515)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)  –
Pervedimai iš savų akcijų supirkimo rezervo  2 225
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  –
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso  –
Pelno paskirstymas:
– į įstatymo numatytus rezervus  –
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti  –
– į kitus rezervus  –
– dividendai*  –
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai  –
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje
 1. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).

 1. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.

Atšaukti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną iš SUTPKIB „INVL Technology“ audito komiteto narių. Į SUTPKIB „INVL Technology“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danguolę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

 1. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.

Už darbą SUTPKIB „INVL Technology“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti Bendrovės Valdymo įmonei nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

 1. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ buveinės adreso keitimo.

Pakeisti Bendrovės buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius.

 1. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.

Atsižvelgiant į tai, jog susitarta dėl 0,04 procentinio punkto mažesnio depozitoriumo mokesčio, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą (pridedamas kaip priedas prie šio pranešimo apie esminį įvykį „Sutarties pakeitimas Nr. 1“).

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti SUTPKIB „INVL Technology“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje darbo valandomis.

Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant SUTPKIB „INVL Technology“ adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama SUTPKIB „INVL Technology“ interneto svetainėje adresu www.invltechnology.lt

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas [email protected]


Bendrasis balsavimo rastu biuletenis_LT.pdf
Technology_Depozitoriumo_sutarties_pakeitimas Nr. 1.pdf
Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
Audito komiteto ataskaita_LT_2016.pdf
Audito komiteto nuostatai_LT_EN.pdf
Audito_komiteto_nariai.pdf
Audituota_INVL_Technology_metine_informacija_2016.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

  *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].