SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2017 m. balandžio 27 d. įvykusio SUTPKIB „INVL Technology“ (įmonės kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.

 1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

 1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie investicinės bendrovės „INVL Technology“  finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

 1. SUTPKIB „INVL Technology“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).

 1. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

SUTPKIB „INVL Technology“ pelną (nuostolius) paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 2.290
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)  (4.515)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)  –
Pervedimai iš savų akcijų supirkimo rezervo  2.225
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  –
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso  –
Pelno paskirstymas:
– į įstatymo numatytus rezervus  –
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti  –
– į kitus rezervus  –
– dividendai*  –
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai  –
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje
 1. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).

 1. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.

Atšaukti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną iš SUTPKIB „INVL Technology“ audito komiteto narių. Į SUTPKIB „INVL Technology“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Dangutę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

 1. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.

Už darbą SUTPKIB „INVL Technology“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti Bendrovės Valdymo įmonei nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

 1. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ buveinės adreso keitimo.

Pakeisti Bendrovės buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius.

 1. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.

Atsižvelgiant į tai, jog susitarta dėl 0,04 procentinio punkto mažesnio depozitoriumo mokesčio, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą (pridedama).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas [email protected]


Depozitoriumo_sutarties_pakeitimas Nr. 1.pdf
Audito_komiteto_nuostatai_LT_EN.pdf
Audito_komiteto_ataskaita_2016.pdf
Audito_komiteto_nariai.pdf
Audituota_informacija_2016_Technology.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

  *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].