Patvirtintas AB „INVL Technology“ akcijų emisijos prospektas

Lietuvos bankas 2015 m. birželio 8 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-108 patvirtino akcinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – Bendrovė) paprastųjų vardinių akcijų emisijos prospektą (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus).

Patvirtintas Prospektas yra skirtas (i) iki 4 026 732,94 EUR bendros nominalios vertės naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų viešam siūlymui (akcijų skaičius – iki 13 885 286, vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR, vienos akcijos minimali emisijos kaina 1,56 EUR, maksimali – 1,96 EUR) ir (ii) iki 13 885 286 paprastųjų vardinių naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimui į prekybą AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomajame prekybos sąraše.

Sprendimas dėl Bendrovės naujų akcijų išleidimo, viešo siūlymo ir dėl jų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje buvo priimtas 2015 m. balandžio 10 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime bei detalizuotas 2015 m. gegužės 15 d. Bendrovės valdybos sprendimu.

Vadovaujantis Prospektu, siūlymą sudaro viešas akcijų siūlymas Lietuvoje: (i) esamiems Bendrovės akcininkams, kaip tai nurodyta Prospekte, (ii) mažmeniniams investuotojams ir (iii) instituciniams investuotojams (ši sąvoka apima subjektus, valdančius savo klientų vertybinių popierių portfelius ir juridinio asmens statuso neturinčias organizacijas). Siūlymas instituciniams investuotojams taip pat apima neviešą platinimą instituciniams investuotojams tam tikrose jurisdikcijose už Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ribų pagal S reglamentą pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą.

Kiekvienam esamam Bendrovės akcininkui yra suteikiama teisė ir garantuojama, kad jei jis dalyvaus siūlyme (ir pateiks paraišką dėl atitinkamo akcijų skaičiaus įsigijimo už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė siūlymo kaina), tokiam esamam akcininkui bus paskirstytas siūlymo akcijų skaičius, kuris yra proporcingas Bendrovės akcijų paketo, kurį toks akcininkas turės 2015 m. birželio 26 d. pabaigoje, nominaliai vertei, arba bet koks mažesnis siūlymo akcijų skaičius, jei jis pateiktų paraišką mažesniam nei aukščiau nurodytam siūlymo akcijų skaičiui už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė siūlymo kaina.

Prospekte numatyti tokie paraiškų dėl Bendrovės akcijų įsigijimo pateikimo ir akcijų apmokėjimo terminai:

(i) esamų akcininkų bei mažmeninių investuotojų, kurie teikia paraiškas už mažiau kaip 50 000 EUR, paraiškos bus priimamos laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 10 d. iki 26 d. (iki 17:00 Vilniaus laiku). Šie investuotojai iki minėto laikotarpio pabaigos taip pat privalės pilnai sumokėti už pasirašomas akcijas, mokėdami už jas maksimalią kainą (1,96 EUR už akciją);

(ii) esamų akcininkų bei mažmeninių investuotojų, kurie teikia paraiškas už ne mažiau kaip 50 000 EUR, taip pat institucinių investuotojų paraiškos bus priimamos laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 10 d. iki liepos 3 d. (iki 17:00 Vilniaus laiku). Šie investuotojai iki minėto laikotarpio pabaigos taip pat privalės sumokėti už pasirašomas akcijas, mokėdami kainą, apskaičiuotą siūlymo akcijų skaičių, kurį atitinkamas investuotojas norės įsigyti, padauginus iš kainos (ne didesnės nei maksimali kaina (1,96 EUR) ir ne mažesnės nei minimali kaina (1,56)), kurią jis norės mokėti. Instituciniai investuotojai nurodytu būdu apskaičiuotą kainą turės sumokėti Prospekte nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

Detalios paraiškų pateikimo ir apmokėjimo, taip pat siūlymo akcijų paskirstymo sąlygos nurodytos Prospekte.

Galutinė siūlymo kaina, galutinis siūlymo akcijų skaičius bei jų paskirstymas tarp esamų akcininkų ir mažmeninių bei institucinių investuotojų bus nustatytas ir paskelbtas 2015 m. liepos 7 d. arba maždaug šią dieną.

 

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Toks pasiūlymas yra teikiamas išimtinai Prospekto pagrindu ir Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir apie Bendrovės akcijų viešą siūlymą. Prospektas yra paskelbtas per AB NASDAQ OMX Vilnius interneto informacinę sistemą GlobeNewswire ir Bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt, taip pat siūlymo organizatoriaus AB banko „FINASTA“ interneto svetainėje www.finasta.com.

Be to, Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės akcijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB, kaip ji įgyvendinta Lietuvoje.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

         Kazimieras Tonkūnas
         Direktorius
         El. paštas [email protected]


Prospekto santraukos vertimas i lietuviu kalba (INVL Technology).pdf
Prospektas (INVL Technology) (tik anglu kalba).pdf
LB sprendimas dėl Prospekto patvirtinimo (tik lietuviu kalba).pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].