„INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai (2023 m. vasario 6 d.)

2023 m. vasario 6 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimai:

1.  Dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo patvirtinimo

1.1. Patikslinti 2021 m. spalio 28 d. įvykusio „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1.3. punktą „Dėl akcijų opcionų sąlygų patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija, kuriuo pritariama opciono sutarčių su žemiau nurodytų dukterinių įmonių darbuotojais, sudarymui, pagal kurias:

1.1.1. suteikiama teisė UAB NRD CS (kodas 303115085) darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. UAB NRD CS akcijų (įskaitant akcijas, dėl kurių opciono sutartys sudarytos iki šio sprendimo priėmimo);

1.1.2. suteikiama teisė NRD Companies AS (kodas 921985290) ir šios bendrovės dukterinių įmonių darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. NRD Companies AS akcijų;

1.1.3. suteikiama teisė UAB „Novian“ (kodas 121998756) ir šios bendrovės dukterinių įmonių darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. UAB „Novian“ akcijų.

2.  Dėl akcijų opciono sąlygų patvirtinimo

2.1.  Pritarti opciono sutarčių su žemiau nurodytų įmonių darbuotojais sudarymui, pagal kurias:

2.1.1.  Suteikiama teisė UAB „FINtime“ (kodas 304192355) darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 1 proc. „INVL Technology“ akcijų.

3.  Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo

3.1.  Sutartį dėl INVL Technology 2023 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, nustatant 11 500 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Atlyginimo už audito paslaugas suma bus atitinkamai perskaičiuojama (didinama) pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą vidutinę einamųjų metų balandžio mėnesio metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). Bendrovės valdymo įmonės valdybai paliekama teisė atlyginimą audito įmonei didinti ne daugiau kaip 25 proc. nuo šiuo sprendimu patvirtinto bendro atlyginimo, jei pasikeistų reikšmingai audito darbo apimtis.

4. Supažindinimas su Bendrovės Valdymo įmonės rekomendacija dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo, akcijų opciono sąlygų patvirtinimo, naujos įstatų redakcijos ir depozitoriumo paslaugų teikimo

4.1. Akcininkai susipažino su Bendrovės Valdymo įmonės rekomendacija dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo, akcijų opciono sąlygų patvirtinimo, naujos įstatų redakcijos ir depozitoriumo paslaugų teikimo (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

5.  Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimo

5.1. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. lapkričio 30 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) redakcija, pagal kurios 78 straipsnio 1 punkto nuostatas, reikalavimas sudaryti kolegialų organą, atliekantį priežiūros funkcijas, daugiau nėra taikomas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodytoms investicinėms bendrovėms, kurių teisinė forma yra akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, panaikinti Bendrovės kolegialų priežiūros funkciją atliekanti organą – stebėtojų tarybą, numatyti Bendrovės įstatuose Valdymo įmonės galimybę sudaryti Bendrovės patariamąjį komitetą ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).

5.2.  Įgalioti Kazimierą Tonkūną (su teise perįgalioti), pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įregistruoti ją teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

6.  Dėl depozitoriumo paslaugų teikimo

6.1.  Atšaukti 2021 m. balandžio 29 d. Bendrovės akcininkų sprendimus, kuriais buvo nuspęsta:

6.1.1.  pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją iš AB SEB bankas (kodas 112021238) į AB Šiaulių bankas (kodas 112025254).

6.1.2.  nutraukti (ar kitais pagrindais pabaigti) Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB SEB banku (kodas 112021238).

6.1.3.  sudaryti naują Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB Šiaulių bankas (kodas 112025254).

6.2.  Nustatyti, jog lieka galioti Bendrovės sudarytą depozitoriumo paslaugų sutartis Nr. 2016-05 (su visais pakeitimais bei papildymais) su AB SEB banku (kodas 112021238).

6.3. Atsižvelgiant į tai, jog susitarta dėl 0,02 procentinio punkto mažesnio depozitoriumo mokesčio, patvirtinti Bendrovės depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą (pridedama). Įgalioti Kazimiera Tonkūną pasirašyti depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimą, Bendrovės vardu.

7.  Dėl stebėtojų tarybos atlygio politikos panaikinimo

7.1.  Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą 5 darbotvarkės klausimu, pripažinti, kad Bendrovės stebėtojų tarybos atlygio politika netenka galios.

7.2.  Pažymėtina, kad INVL Technology lieka galioti ir bus taikoma Valdymo įmonės valdybos patvirtinta sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politika, kuri yra skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt.

Papildoma informacija:

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcininkai pirmadienį patvirtino patikslintas akcijų opciono sąlygas, taikomas bendrovės valdomų įmonių darbuotojams.

„INVL Technology“ antrinių įmonių „NRD CS“, „NRD Companies“ ir „Novian“ darbuotojai įgijo teisę neatlygintinai arba už simbolinę 1 euro kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. savos įmonės akcijų. Naujos sąlygos atsirado patikslinus dar 2021 metais nustatytų opcionų sąlygas, pagal kurias  akcijos įgyjamos tik neatlygintinai ir tik 2027-aisiais.

„FINtime“ įmonės darbuotojai neatlygintinai arba už simbolinę 1 euro kainą galės įsigyti ne daugiau kaip 1 proc. „INVL Technology“ akcijų.

„Akcijų opcionų programa, kaip darbuotojų motyvavimo priemonė, „INVL Technology“ įmonėse taikoma nuo 2020 metų. Viena iš programų yra susieta su darbuotojų asmeniniais metiniais tikslais, kita – su bendrovių ilgalaikiu vertės augimu ir grąžos akcininkams sukūrimu“, – sako „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.

„INVL Technology“ akcininkų susirinkime vasario 6 d. bendrovės 2023 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti pasirinkta audito įmonė „PricewaterhouseCoopers“. Akcininkai taip pat pritarė siūlymui pasinaudoti naujomis Akcinių bendrovių įstatymo pataisomis ir atsisakyti bendrovėje stebėtojų tarybos bei tarybos nariams taikytos atlygio politikos, tačiau numatant naujoje „INVL Technology“ įstatų redakcijoje galimybę sudaryti bendrovės patariamąjį komitetą.

Akcininkai taipogi pritarė siūlymui atšaukti 2021 metų balandžio 29 dieną „INVL Technology“ akcininkų susirinkime priimtą sprendimą pakeisti bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją ir paliko galioti „INVL Technology“ dar 2016-ųjų gegužę su SEB banku sudarytą depozitoriumo paslaugų sutartį dėl joje ekonomiškai naudingesnių sąlygų.

„INVL Technology“ valdo kibernetinės saugos bendrovę „NRD Cyber Security“, programavimo ir IT infrastruktūros įmonių grupę „Novian“, verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje – „NRD Companies“ įmones.

„INVL Technology“ – uždaro tipo investicinė bendrovė, kotiruojama  biržos „Nasdaq Vilnius“ papildomame sąraše (INC1L).  Ją valdo  bendrovė „INVL Asset Management“. „INVL Technology“ investicijos bus realizuotos iki 2026  metų liepos 14 dienos ir lėšos išmokėtos akcininkams, o fondas baigs veiklą.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt1. Valdymo imones rekomendacija.pdf
2. INVL Technology naujos istatu redakcijos projektas.pdf
3. Depozitoriumo paslaugu sutarties pakeitimas.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].