„INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai (2022 m. balandžio 29 d.)

2022 m. balandžio 29 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Supažindinimas su Bendrovės 2021m. metiniu pranešimu
1.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės 2021m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą
2.1.Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto.
3.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
4. Supažindinimas su Bendrovės Stebėtojų tarybos atsiliepimais bei pasiūlymais dėl Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės 2021 m. metinio pranešimo, atlygio ataskaitos projekto, taip pat dėl Bendrovės Valdymo įmonės valdybos bei Bendrovės investicinio komiteto veiklos, bei supažindinimas su informacija apie Bendrovės investavimo strategijos įgyvendinimą
4.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės Stebėtojų tarybos atsiliepimais bei pasiūlymais dėl Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės 2021 m. metinio pranešimo, atlygio ataskaitos projekto, taip pat dėl Bendrovės Valdymo įmonės valdybos bei Bendrovės investicinio komiteto veiklos, bei supažindinimas su informacija apie Bendrovės investavimo strategijos įgyvendinimą (pridedama)(šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
5. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2021 metų metinio pranešimo daliai.
5.1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2021 metų metinio pranešimo daliai.
6. Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
6.1. Patvirtinti Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį.
7. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo.
7.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 11 772
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2 621
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 14 393
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 14 393
Pelno paskirstymas:
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti*
– į kitus rezervus
– dividendai
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 14 393

*formuojamas eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti

8. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos
8.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
9. Savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas
9.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir, įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti Bendrovės akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:
i. akcijų įsigijimo tikslas – sumažinti Bendrovės akcijų kainos skirtumą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje lyginant su akcijų verte, kuri apskaičiuojama pagal Bendrovės grynųjų aktyvų vertę bei suteikti galimybes Bendrovės akcininkams parduoti savo akcijas;
ii. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovės priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
iii. terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
iv. maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta Bendrovės grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 euro;
v. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba Valdymo įmonės valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi paskutinei grynųjų aktyvų vertei, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų;
vi. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

10. Audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patikslinimas

10.1. Nepritarti, kad būtų nustatytas papildomas ne didesnis nei 4 000 eurų atlyginimas per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka) Bendrovės audito įmonei UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315 už 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugas, siekiant vykdyti 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas 3 ir 4 str. reikalavimus.

11. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita

11.1. Vadovaujantis Bendrovės  audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 27 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
12. Akcijų opcionų sąlygų tvirtinimas
12.1. Patvirtinti, kad 2022 m. su Bendrovės dukterinių įmonių (įmonių, kurių daugiau kaip 2/3 akcijų nuosavybės teise priklauso Bendrovei) darbuotojais būtų sudarytos opcionų sutartys, kurių pagrindu iki 2025 m. birželio 30 dienos opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais Bendrovės dukterinių įmonių darbuotojai įgytų teisę neatlygintinai įsigyti iki 15 000paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės Bendrovės akcijų.
12.2. Atsižvelgiant į tai, kad dukterinių įmonių darbuotojams teisė įsigyti Bendrovės akcijų suteikiama neatlygintinai (tai yra, darbuotojai už įsigyjamas Bendrovės akcijas nemoka), patvirtinti, kad tuo atveju, kai dukterinių bendrovių darbuotojams perduodamos Bendrovės įsigytos savos akcijos, dukterinės bendrovės per 10 darbo dienų, kai jų darbuotojai įgyja nuosavybės teisę į Bendrovės akcijas, kompensuoja Bendrovei šių akcijų įsigijimo savikainą.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas [email protected]

1_ Audito komiteto ataskaita
2_ INVL Technology Investicinio komiteto rekomendacija visuotiniam akcininku susirinkimui
3_ INVL Asset Management pranešimas INVL Technology akcininkų susirinkimui
4_ INVL Technology 2021 m_ atlygio ataskaita.pdf
5_ INVL Technology Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai
INVLTechnology2021m.metineataskaita.xhtml

 

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].