„INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2023 m. balandžio 28 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimai:

1. Supažindinimas su Bendrovės 2022 m. metiniu pranešimu

1.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės 2022 m. metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą

2.1. Akcininkai buvo supažindinti su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto

3.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

4. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo daliai

4.1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo daliai.

5. Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

5.1. Patvirtinti Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

6. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo 

 6.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 14 393
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2 115
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 16 508
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 16 508
Pelno paskirstymas:
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti*
– į kitus rezervus
– dividendai
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 16 508

7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“  pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos

7.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“  pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

8. Savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas

8.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir, įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti Bendrovės akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

  1. akcijų įsigijimo tikslas: sumažinti Bendrovės akcijų kainos skirtumą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje lyginant su akcijų verte, kuri apskaičiuojama pagal Bendrovės grynųjų aktyvų vertę, ir suteikti galimybes Bendrovės akcininkams parduoti savo akcijas;
  2. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
  3. terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
  4. maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė  iki pavedimo pirkti pateikimo paskelbta Bendrovės grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 euro;
  5. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos (bet kuri jų dalis) Valdymo įmonės sprendimu (i) parduodamos – tokiu atveju minimali jų pardavimo kaina bus lygi paskutinei grynųjų aktyvų vertei, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų, arba (ii) suteikiama teisė jas įsigyti darbuotojams, vadovaujantis Akcijų suteikimo taisyklėmis. Bendrovės įsigytos savos akcijos (bet kuri jų dalis) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos;
  6. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą,  nustatyti akcijų supirkimo, pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei konkrečią kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu,  pardavimu susijusius veiksmus

9. Dėl „INVL Technology“ sandorių su susijusiomis šalimis politikos naujos redakcijos tvirtinimo

9.1. Atsižvelgiant į 2023 m. vasario 6 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą panaikinti kolegialų priežiūros funkciją atliekantį organą – stebėtojų tarybą, bei į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 (2) straipsnio pakeitimus, akcininkai nusprendė patvirtinti sandorių su susijusiomis šalimis politikos naują redakciją (pridedama).

10. Dėl Bendrovės audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo

10.1Atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo pokyčius dėl sandorių su Bendrovės susijusia šalimi vertinimo, atitinkamai atnaujinami Audito komiteto nuostatai. Bendrovės akcininkai patvirtino naują Audito komiteto nuostatų redakciją (pridedama).

11. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita

11.1. Vadovaujantis Bendrovės audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 27 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinti su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

Papildoma informacija:

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcininkai patvirtino įmonės akcijų įsigijimo tvarką. Balandžio 28 dieną vykusiame akcininkų susirinkime taip pat buvo patvirtinta bendrovės 2022 metų finansinė atskaitomybė ir balsuota dėl pelno paskirstymo.

„INVL Technology“ savoms akcijos įsigyti panaudotų anksčiau suformuotą rezervą. Dar 2015 metais šiam tikslui bendrovė suformavo 9,8 mln. eurų rezervą.

„INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2022 m. pabaigoje buvo 38,27 mln. eurų ir per metus išaugo 5,9 proc. Tiek pat per metus padidėjusi nuosavo kapitalo vertė akcijai 2022 m. pabaigoje siekė 3,17 euro. Bendrovė pernai gavo 2,1 mln. eurų grynojo pelno – 19,3 proc. mažiau nei 2021 metais. Dividendai akcininkams nebus mokami, o pernai gautas pelnas lieka nepaskirstytas.

Atsižvelgiant į tai, kad šių metų vasario 6 d. bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta atsisakyti Stebėtojų tarybos bei, atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, patvirtinta nauja sandorių su susijusiomis šalimis politika. Atitinkamai atnaujinami ir Audito komiteto nuostatai.

„INVL Technology“ valdo kibernetinės saugos bendrovę „NRD Cyber Security“, programavimo ir IT infrastruktūros įmonių grupę „Novian“, verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje – „NRD Companies“ įmones.

„INVL Technology“ – uždaro tipo investicinė bendrovė, kotiruojama biržos „Nasdaq Vilnius“ papildomame sąraše (INC1L). Ją valdo investicijų valdymo bendrovė „INVL Asset Management“. „INVL Technology“ investicijos bus realizuotos iki 2026 metų liepos 14 dienos ir lėšos išmokėtos akcininkams, o fondas baigs veiklą.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
Kazimieras Tonkūnas
El. paštas  [email protected]

Priedai:

1. Metinė informacija 2022 m. 

2. Investicinio komiteto rekomendacija

3. Bendrovės atlygio ataskaita 2022 m.

4. Valdymo įmonės pranešimas visuotiniam akcininkų susirinkimui

5. Sandorių su susijusiomis šalimis politikos nauja redakcija

6. Audito komiteto nuostatų nauja redakcija

7. Audito komiteto ataskaita

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].