CORRECTION: Dėl 2016 m. balandžio 29 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Atlikti pataisymai pranešimo prieduose: UTIB AB INVL Technology įstatų projekte pakoreguoti 154.1 ir 161 punktai, valdymo perdavimo sutarties projekte – 21.8 ir 28 punktai. Pataisyti priedai pridėti.

Pranešame, kad akcininko akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (juridinio asmens kodas 121304349, registruota adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) siūlymu ir akcinės bendrovės „INVL Technology“ (juridinio asmens kodas 300893533, registruota adresu Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau – Bendrovė) valdybos sprendimu papildyta 2016 m. balandžio 29 d. 8.30 val. šaukiamo eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo darbotvarkė.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė (įskaitant papildomus jos klausimus):

1.        Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVLTechnology“ metiniu pranešimu.

2.        Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Technology“  finansines ataskaitas.

3.        Akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

4.        Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelno paskirstymo.

5.        Naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas.

6.        Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) naujos redakcijos tvirtinimas.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Technology“  finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).

4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pradžioje 6.846
Reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus įtaka (6.893)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) po reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus (47)
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2.514
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.467
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 2.467
Pelno paskirstymas:  
– į įstatymo numatytus rezervus (177)
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.290

5. Naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas.

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. kovo 7 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintus specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus ir patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama).

Įgalioti (su teise perįgalioti) akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.

6. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) naujos redakcijos tvirtinimas.

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. kovo 7 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naujos redakcijos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“, keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridedama).

Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks UAB „INVL Asset Management“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia 8.00 val.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. balandžio 22 d.

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2016 m. balandžio 7 d. paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį.

Prie šio pranešimo pridedami dokumentai, susiję su papildytais darbotvarkės klausimais – specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų projektas ir specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ projektas, bei atnaujintas bendrasis balsavimo biuletenis, papildomai įtraukiant sprendimų projektus papildytais darbotvarkės klausimais.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Kazimieras Tonkūnas
         Direktorius
         El. paštas [email protected]


UTIB INVL Technology įstatų projektas_2016.04.22.pdf
Valdymo perdavimo sutarties projektas_2016.04.22.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].