SUTPKIB „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas (2023 m. vasario 6 d.) ir sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais

Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės (SUTPKIB) „INVL Technology”, įmonės kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „INVL Technology“) valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) iniciatyva ir sprendimu 2023 m. vasario 6 d. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Susirinkimo vieta: „INVL Technology“ ir UAB „INVL Asset Management“ biuras, Gynėjų g. 14, Vilnius.

Susirinkimo pradžia nuo 9:00 val. (registracija prasideda nuo 8:30 val.).

Susirinkimo apskaitos diena: 2023 m. sausio 30 d. (dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 12 175 321 vnt.; balsavimo teisę visuotiniame neeiliniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra 12 068 522 vnt. akcijas.

Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

 1.  Dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo patvirtinimo.
 2.  Dėl akcijų opciono sąlygų patvirtinimo.
 3.  Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
 4.  Supažindinimas su Bendrovės Valdymo įmonės rekomendacija dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo, akcijų opciono sąlygų patvirtinimo, naujos įstatų redakcijos ir depozitoriumo paslaugų teikimo.
 5.  Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos panaikinimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.
 6.  Dėl depozitoriumo paslaugų teikimo.
 7.  Dėl stebėtojų tarybos atlygio politikos panaikinimo.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo patvirtinimo

1.1. Patikslinti 2021 m. spalio 28 d. įvykusio „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1.3. punktą „Dėl akcijų opcionų sąlygų patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija, kuriuo pritariama opciono sutarčių su žemiau nurodytų dukterinių įmonių darbuotojais, sudarymui, pagal kurias:

1.1.1. suteikiama teisė UAB NRD CS (kodas 303115085) darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. UAB NRD CS akcijų (įskaitant akcijas, dėl kurių opciono sutartys sudarytos iki šio sprendimo priėmimo);

1.1.2. suteikiama teisė NRD Companies AS (kodas 921985290) ir šios bendrovės dukterinių įmonių darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. NRD Companies AS akcijų;

1.1.3. suteikiama teisė UAB „Novian“ (kodas 121998756) ir šios bendrovės dukterinių įmonių darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. UAB „Novian“ akcijų.

2. Dėl akcijų opciono sąlygų patvirtinimo

2.1. Pritarti opciono sutarčių su žemiau nurodytų įmonių darbuotojais sudarymui, pagal kurias:

2.1.1. Suteikiama teisė UAB „FINtime“ (kodas 304192355) darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 1 proc. „INVL Technology“ akcijų.

3. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo

3.1. Sutartį dėl INVL Technology 2023 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, nustatant 11 500 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Atlyginimo už audito paslaugas suma bus atitinkamai perskaičiuojama (didinama) pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą vidutinę einamųjų metų balandžio mėnesio metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). Bendrovės valdymo įmonės valdybai paliekama teisė atlyginimą audito įmonei didinti ne daugiau kaip 25 proc. nuo šiuo sprendimu patvirtinto bendro atlyginimo, jei pasikeistų reikšmingai audito darbo apimtis.

4. Supažindinimas su Bendrovės Valdymo įmonės rekomendacija dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo, akcijų opciono sąlygų patvirtinimo, naujos įstatų redakcijos ir depozitoriumo paslaugų teikimo

4.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės Valdymo įmonės rekomendacija dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo, akcijų opciono sąlygų patvirtinimo, naujos įstatų redakcijos ir depozitoriumo paslaugų teikimo (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

5. Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimo

5.1. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. lapkričio 30 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) redakcija, pagal kurios 78 straipsnio 1 punkto nuostatas, reikalavimas sudaryti kolegialų organą, atliekantį priežiūros funkcijas, daugiau nėra taikomas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodytoms investicinėms bendrovėms, kurių teisinė forma yra akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, panaikinti Bendrovės kolegialų priežiūros funkciją atliekanti organą – stebėtojų tarybą, numatyti Bendrovės įstatuose Valdymo įmonės galimybę sudaryti Bendrovės patariamąjį komitetą ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).

5.2. Įgalioti Kazimierą Tonkūną (su teise perįgalioti), pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įregistruoti ją teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

6. Dėl depozitoriumo paslaugų teikimo

6.1. Atšaukti 2021 m. balandžio 29 d. Bendrovės akcininkų sprendimus, kuriais buvo nuspęsta:

6.1.1. pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją iš AB SEB bankas (kodas 112021238) į AB Šiaulių bankas (kodas 112025254).

6.1.2. nutraukti (ar kitais pagrindais pabaigti) Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB SEB banku (kodas 112021238).

6.1.3. sudaryti naują Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB Šiaulių bankas (kodas 112025254).

6.2. Nustatyti, jog lieka galioti Bendrovės sudarytą depozitoriumo paslaugų sutartis Nr. 2016-05 (su visais pakeitimais bei papildymais) su AB SEB banku (kodas 112021238).

6.3. Atsižvelgiant į tai, jog susitarta dėl 0,02 procentinio punkto mažesnio depozitoriumo mokesčio, patvirtinti Bendrovės depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą (pridedama). Įgalioti Kazimiera Tonkūną pasirašyti depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimą, Bendrovės vardu.

7. Dėl stebėtojų tarybos atlygio politikos panaikinimo

7.1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą 5 darbotvarkės klausimu, pripažinti, kad Bendrovės stebėtojų tarybos atlygio politika netenka galios.

7.2. Pažymėtina, kad INVL Technology lieka galioti ir bus taikoma Valdymo įmonės valdybos patvirtinta sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politika, kuri yra skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt.

Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams, o taip pat iš anksto susitarus Bendrovės patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje (toliau – „Bendrovės patalpos“) darbo valandomis. Telefonas pasiteirauti – 8 5 279 0601.

Akcininkai turi teisę:

 • siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius arba, iš anksto susitarus, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu [email protected]. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą;
 • siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki Susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius arba, iš anksto susitarus, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu [email protected]) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų);
 • iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius  arba, iš anksto susitarus, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba išsiunčiant klausimus Bendrovei elektroniniu paštu adresu [email protected].  Visi atsakymai į akcininkų iš anksto Bendrovei pateiktus klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikiami Susirinkime arba vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki Susirinkimo. Į klausimus gautus elektroniniu paštu Bendrovė pasilieka teisę atsakyti tiems akcininkams, kurių tapatybę bus galima nustatyti ir kurių užduoti klausimai yra nesusiję su Bendrovės konfidencialia informacija ar komercine paslaptimi.

Akcininkas, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki Susirinkimo registracijos pradžios. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime taip pat gali dalyvauti bei balsuoti asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami Bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Bendrovės akcininkai kviečiami pasinaudoti teise balsuoti Susirinkimo darbotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Bendrovės akcininkus nusprendus dalyvauti Susirinkime rinktis vieną iš pateiktų alternatyvų:

__________

Alternatyva Nr. 1:

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti ir pasirašyti balsavimo raštu biuletenį ir jį atsiųsti Bendrovei el. paštu ([email protected]), o biuletenio originalą išsiųsti registruotu ar paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT- 01109 Vilnius. Tinkamai užpildyti balsavimo raštu biuleteniai gali būti siunčiami tiek registruotu, tiek paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius be kopijos pateikimo minėtu el. paštu arba pristatomi Bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į Bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu. Kartu su biuleteniu turi būti išsiunčiamas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios.

__________

Alternatyva Nr. 2:

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti balsavimo raštu biuletenį, išsaugoti savo kompiuteryje ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tinkamai užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo raštu biuletenį siųsti Bendrovei el. paštu [email protected].

Bendrovė siūlo naudotis šiomis nemokamomis kvalifikuoto elektroninio parašo sistemomis: Dokobit  ir GoSign.

__________

Alternatyva Nr. 3:

Bendrovės akcininkams neturint galimybės pasinaudoti balsavimo Alternatyvomis Nr. 1 ir Nr. 2, Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams ar jų tinkamai įgaliotiems asmenims 2023 m. vasario 6 d. atvykti adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, į Bendrovės Susirinkimą.

Papildoma informacija:

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcininkai balsuos dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo. Opcionų programa, kaip darbuotojų motyvavimo priemonė, „INVL Technology“ įmonėse taikoma nuo 2020 metų.

„INVL Technology“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas rengiamas vasario 6 dieną.

Akcininkams siūloma balsuoti dėl akcijų opcionų sąlygų, kurioms akcininkų susirinkime buvo pritarta 2021 metų spalio 28 dieną, patikslinimo. Siūloma, kad „INVL Technology“ antrinės įmonės „NRD CS“ darbuotojams būtų suteikta teisė neatlygintinai arba už simbolinę 1 euro kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. šios įmonės akcijų (įskaitant akcijas, dėl kurių opciono sutartys sudarytos iki šio sprendimo priėmimo). Neatlygintinai arba už  simbolinę 1 euro kainą, bet ne daugiau kaip 10 proc. savo įmonės akcijų, galėtų įsigyti ir „NRD Companies“ bei „Novian“ darbuotojai.

2021 metų spalį vykusiame bendrovės  akcininkų susirinkime buvo nuspręsta suteikti leidimą valdomų įmonių darbuotojams akcijų įsigyti neatlygintinai.

Vasario 6 dieną akcininkų susirinkimui siūloma balsuoti dėl teisės „FINtime“ įmonės darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 euro kainą įsigyti ne daugiau kaip 1 proc. „INVL Technology“ akcijų.

„Manome, kad opcionų programa valdomų bendrovių darbuotojams reikšmingai veikia bendrovių vertės augimą ir akcininkų grąžą, padidina darbuotojų įsitraukimą ir turto apsaugą“, – sako „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.

„INVL Technology“ akcininkai taip pat balsuos, ar bendrovės 2023 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti pasirinkti auditorių „PricewaterhouseCoopers“. Tarp susirinkimo darbotvarkės klausimų – pasinaudoti naujomis Akcinių bendrovių įstatymo pataisomis ir atsisakyti bendrovėje stebėtojų tarybos ir tarybos nariams taikytos atlygio politikos, tačiau numatant naujoje „INVL Technology“ įstatų redakcijoje galimybę sudaryti bendrovės patariamąjį komitetą.

Taipogi siūloma atšaukti 2021 metų balandžio 29 dieną „INVL Technology“ akcininkų susirinkime priimtą sprendimą pakeisti bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją – vietoj SEB banko sudaryti sutartį su Šiaulių banku. Akcininkams siūloma palikti galioti „INVL Technology“ dar 2016-ųjų gegužę su SEB banku sudarytą depozitoriumo paslaugų sutartį dėl joje ekonomiškai naudingesnių sąlygų.

„INVL Technology“ valdo kibernetinės saugos bendrovę „NRD Cyber Security“, programavimo ir IT infrastruktūros įmonių grupę „Novian“, verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje – „NRD Companies“ įmonės.

„INVL Technology“ – uždaro tipo investicinė bendrovė, kotiruojama  biržos „Nasdaq Vilnius“ papildomame sąraše (INC1L).  Ją valdo  bendrovė „INVL Asset Management“. „INVL Technology“ investicijos bus realizuotos iki 2026  metų liepos 14 dienos ir lėšos išmokėtos akcininkams, o fondas baigs veiklą.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas [email protected]

Priedai:

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

  *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].