SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais

UAB „INVL Asset Management“, veikiančios kaip SUTPKIB „INVL Technology“ (buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, įmonės kodas 300893533) (toliau gali būti vadinama Bendrove) valdymo įmonė (toliau – Valdymo įmonė) iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas):

Susirinkimo vieta: SUTPKIB „INVL Technology“ biuras, Gynėjų g. 14, Vilnius.

Atsižvelgiant į tikimybę, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Lietuvos Respublikos teritorijoje iki 2020 m. balandžio 27 d.  paskelbtas karantinas gali būti pratęstas ir apimti Susirinkimo dieną, primygtinai kviečiame Bendrovės akcininkus pasinaudoti teise balsuoti Susirinkimo dienotvarkės klausimais pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Plačiau apie akcininkų teises ir pareigas pateikiama šio pranešimo apačioje.

Susirinkimo pradžia: 9:00 val. (registracija prasideda nuo 8:30 val.).

Susirinkimo apskaitos diena: 2020 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Bendras akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame neeiliniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 12 175 321 vnt. akcijas.
 
Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

  1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2019 m. metiniu pranešimu.
  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“  finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
  3. SUTPKIB „INVL Technology“ 2019 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
  4. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo.
  5. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ Atlygio politikos tvirtinimo.

 
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1.Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2019m. metiniu pranešimu
Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ 2019 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“  finansines ataskaitas ir metinį pranešimą
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas
Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
4. Sprendimo priėmimas dėl akcinės bendrovės SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo
SUTPKIB „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
1. 2018 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 6 072
2. Grynasis finansinis 2019 metų veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai) 933
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti:
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
6. Paskirstytinas rezultatas (pelnas arba nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7 005
7. Pelno skirstymas:
7.1 Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
7.2 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
7.3. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
7.4. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
7.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 7 005

5. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ Atlygio politikos tvirtinimo
Atsižvelgiant į LR akcinių bendrovių įstatymo 37(3) straipsnį, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ Atlygio politiką pritariant Valdymo įmonės Sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politikos taikymui Bendrovei.

—————————————————————-

SUTPKIB „INVL Technology“ Investicinis komitetas, veikdamas Valdymo įmonės vardu, vadovaujantis šiuo metu galiojančių Bendrovės įstatų 122 punktu, pateikia savo rekomendacijas visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui (pridedama).
 
Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.ltmeniu punkto skiltyje Investuotojams, o taip pat bendrovės patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje (toliau – bendrovės patalpos) darbo valandomis. Atsižvelgiant į tai, kad šio pranešimo paskelbimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje galioja karantinas (ir nėra galimybių numatyti ar jo galiojimas nebus pratęstas) – kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės internetiniame puslapyje skiltyje „Investuotojams“ pateikiama informacija. Elektroninis paštas pasiteirauti: [email protected]
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu [email protected](atsižvelgiant į galiojantį karantiną – kviečiame teikti prioritetą pasiūlymų teikimui elektroniniu ir (arba) registruotu paštu).
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą;  ir (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu [email protected](atsižvelgiant į galiojantį karantiną – kviečiame teikti prioritetą pasiūlymų teikimui elektroniniu ir (arba) registruotu paštu)ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo, raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose darbo valandomis, ar išsiunčiant klausimus bendrovei elektroniniu paštu adresu [email protected](atsižvelgiant į galiojantį karantiną – kviečiame teikti prioritetą pasiūlymų teikimui elektroniniu ir (arba) registruotu paštu). Visi atsakymai į akcininkų iš anksto bendrovei pateiktus klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikiami visuotiniame akcininkų susirinkime arba vienu metu visiems bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Į klausimus gautus elektroniniu paštu bendrovė pasilieka teisę atsakyti tiems akcininkams, kurių tapatybę bus galima nustatyti ir kurių užduoti klausimai yra nesusiję su bendrovės konfidencialia informacija ar komercine paslaptimi
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat gali dalyvauti bei balsuoti asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu [email protected]ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
 
Atsižvelgiant į tikimybę, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Lietuvos Respublikos teritorijoje iki 2020 m. balandžio 27 d.  paskelbtas karantinas gali būti pratęstas ir apimti Susirinkimo dieną, primygtinai kviečiame Bendrovės akcininkus pasinaudoti teise balsuoti Susirinkimo dienotvarkės klausimais pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Plačiau apie akcininkų teises ir pareigas pateikiama šio pranešimo apačioje.
 
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.ltmeniu punkto skiltyje Investuotojams. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, arba pristatant bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.
 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas[email protected]

Priedai 
INVL Technology_Metine audituota informacija_2019 
INVL Technology_Atlygio politika
INVL Technology_rekomendacija akcininku susirinkimui
INVL Technology_balsavimo biuletenis

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].