SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

SUTPKIB „INVL Technology“ Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 26 d. 08:30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas SUTPKIB „INVL Technology“ (įmonės kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.

SUTPKIB „INVL Technology“ bendras akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 12 175 321. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000128860.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2019 m. balandžio 18 d.) pabaigoje bus bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. 

Teisių apskaitos diena – 2019 m. gegužės 13 d.

SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2018 m. metiniu pranešimu
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“  finansines ataskaitas ir metinį pranešimą
3. SUTPKIB „INVL Technology“ 2018 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas
4. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo
5. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“  įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo
6. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ savų akcijų supirkimo

 

SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2018 m. metiniu pranešimu

Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ 2018 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“  finansines ataskaitas ir metinį pranešimą

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas

Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

4. Sprendimo priėmimas dėl akcinės bendrovės SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo

SUTPKIB „INVL Technology“  pelną paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
1. 2017 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 1 859
2. Grynasis finansinis 2018 metų veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai) 4 213
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti:
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
6. Paskirstytinas rezultatas (pelnas arba nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6 072
7. Pelno skirstymas:
7.1 Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
7.2 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
7.3. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
7.4. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
7.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 6 072

5. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo

5.1.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymais, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).

5.2. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 76 str. 5 d. nuostatos leidžia uždarojo tipo investicinės bendrovės įstatų pakeitimus ar papildymus registruoti Juridinių asmenų registre tik po to, kai jiems pritaria priežiūros institucija, pavesti valdymo įmonei teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos banką dėl pritarimo bendrovės įstatų pakeitimams. Tuo atveju, jeigu Lietuvos bankas nepritartų daliai bendrovės įstatų pakeitimų, pavesti valdymo įmonei patikslinti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą bendrovės įstatų redakciją, paliekant galioti senos redakcijos įstatų nuostatas, kurių pakeitimui nebuvo gautas Lietuvos banko pritarimas ir naujos redakcijos nuostatas, kurioms Lietuvos banko pritarimas buvo gautas.

5.3. Įgalioti Kazimierą Tonkūną pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją arba valdymo įmonės patikslintą įstatų redakciją.

6. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ savų akcijų supirkimo

Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 9.800 tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti. Suteikti teisę valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“ panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti SUTPKIB „INVL Technology“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

1) akcijų įsigijimo tikslas – diskonto tarp grynųjų aktyvų vertės ir SUTPKIB „INVL Technology“ akcijų kainos biržoje mažinimas bei galimybės parduoti savo akcijas akcininkams suteikimas;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius negali būti didesnis kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo arba 1 217 532 vnt. akcijų;

3) terminas, per kurį SUTPKIB „INVL Technology“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta SUTPKIB „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,50 euro;

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – SUTPKIB „INVL Technology“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdymo įmonės sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

6) Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl SUTPKIB „INVL Technology“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

 

SUTPKIB „INVL Technology“ Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ valdyba vadovaudamasi „INVL Technology“ šiuo metu galiojančių bendrovės įstatų 100 ir 101 punktais, patvirtinta, kad šiam visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlyti bendrovės steigimo dokumentų pakeitimai nėra laikomi esminiais (pridedama).

 

SUTPKIB „INVL Technology“ Investicinis komitetas, veikdamas Valdymo įmonės vardu,  vadovaujantis šiuo metu galiojančių Bendrovės įstatų 119 punktu, pateikia savo rekomendacijas visuotiniam bendrovės akcininkų susirinkimui (pridedama).

 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams, o taip pat bendrovės patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje (toliau – bendrovės patalpos) darbo valandomis. Telefonas pasiteirauti – 85 279 0601.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, arba elektroniniu paštu adresu [email protected]. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, arba elektroniniu paštu adresu [email protected]) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo, raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, ar išsiunčiant klausimus bendrovei elektroniniu paštu adresu [email protected]. Į klausimus gautus elektroniniu paštu bendrovė pasilieka teisę atsakyti tiems akcininkams, kurių tapatybę bus galima nustatyti ir kurių užduoti klausimai yra nesusiję su bendrovės konfidencialia informacija ar komercine paslaptimi
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams.
Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, arba pristatant bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas [email protected]


UTIB INVL Technology_metine audituota informacija_2018.pdf 
INVL Technology_rekomendacija akcininku susirinkimui.pdf 
INVL Technology_balsavimo biuletenis.pdf 
INVL Asset Management_pranesimas INVL Technology akcininku susirinkimui.pdf 
INVL Technology_istatu projektas_projektas.pdf 

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].