SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 m. balandžio 30 d. įvykusio SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1.Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2019 m. metiniu pranešimu
Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ 2019 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“  finansines ataskaitas ir metinį pranešimą
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas
Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

4. Sprendimo priėmimas dėl akcinės bendrovės SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo
SUTPKIB „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
1. 2018 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 6 072
2. Grynasis finansinis 2019 metų veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai) 933
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti:
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
6. Paskirstytinas rezultatas (pelnas arba nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7 005
7. Pelno skirstymas:
7.1 Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
7.2 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
7.3. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
7.4. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
7.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 7 005

 
5. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ Atlygio politikos tvirtinimo
Atsižvelgiant į LR akcinių bendrovių įstatymo 37(3) straipsnį, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ Atlygio politiką pritariant Valdymo įmonės Sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politikos taikymui Bendrovei.

Dėl bendrovės audito komiteto ataskaitos:
Vadovaujantis SUTPKIB „INVL Technology“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 27 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), audito komitetas apie savo veiklą informuoja bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą (pridedama).
 
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas [email protected]

Priedai
INVL Technology_Metine audituota informacija_2019
INVL Technology_Atlygio politika
INVL Technology_Audito komiteto_ataskaita


Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].