SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2018 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio SUTPKIB „INVL Technology“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“2017 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

4. Dėl akcinės bendrovės SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo.

SUTPKIB „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:

1. 2016 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje (2 225 455)
2. Grynasis finansinis 2017 metų veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai) 4 084 098
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti:
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
6. Paskirstytinas rezultatas (pelnas arba nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 858 643
7. Pelno skirstymas:
7.1 Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
7.2 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
7.3. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
7.4. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
7.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 1 858 643

5. Sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimas.

Atsižvelgiant į Lietus Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio nuostatas, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“sandorių su susijusiomis šalimis politiką.
Nustatyti, jog sandorių su susijusiomis šalimis politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

6. SUTPKIB „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas naujos redakcijos tvirtinimas.

6.1. Atsižvelgiant į tai, kad investicinės bendrovės valdymo veiklai taikomos LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo nuostatos ir būtina suderinti depozitoriumo sutarties tekstą su minėto įstatymo reikalavimais, pritarti SUTPKIB „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimui keičiant visą sutarties tekstą (pridedama).
6.2. Įgalioti valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ privataus kapitalo padalinio vadovą Vytautą Plunksnį pasirašyti naujos redakcijos depozitoriumo paslaugų sutartį SUTPKIB „INVL Technology“ vardu.

Pridedama:
„INVL Technology” 2017 m. audituota metinė informacija ir atsakingų asmenų patvirtinimas
„INVL Technology“sandorių su susijusiomis šalimis politika
Depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimas
Audito komiteto ataskaita

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas [email protected]

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].