SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2019 m. balandžio 26 d. įvykusio eilinio visuotinio SUTPKIB „INVL Technology“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2018 m. metiniu pranešimu
Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ 2018 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“  finansines ataskaitas ir metinį pranešimą
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas
Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

4. Sprendimo priėmimas dėl akcinės bendrovės SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo

SUTPKIB „INVL Technology“  pelną paskirstyti taip:

  Straipsniai (tūkst. EUR)
1. 2017 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 1 859
2. Grynasis finansinis 2018 metų veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai) 4 213
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti:
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
6. Paskirstytinas rezultatas (pelnas arba nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6 072
7. Pelno skirstymas:
7.1 Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
7.2 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
7.3. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
7.4. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
7.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 6 072

5. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo

5.1.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymais, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).
5.2. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 76 str. 5 d. nuostatos leidžia uždarojo tipo investicinės bendrovės įstatų pakeitimus ar papildymus registruoti Juridinių asmenų registre tik po to, kai jiems pritaria priežiūros institucija, pavesti valdymo įmonei teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos banką dėl pritarimo bendrovės įstatų pakeitimams. Tuo atveju, jeigu Lietuvos bankas nepritartų daliai bendrovės įstatų pakeitimų, pavesti valdymo įmonei patikslinti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą bendrovės įstatų redakciją, paliekant galioti senos redakcijos įstatų nuostatas, kurių pakeitimui nebuvo gautas Lietuvos banko pritarimas ir naujos redakcijos nuostatas, kurioms Lietuvos banko pritarimas buvo gautas.
5.3. Įgalioti Kazimierą Tonkūną pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją arba valdymo įmonės patikslintą įstatų redakciją.

6. Sprendimo priėmimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ savų akcijų supirkimo
Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 9.800 tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti. Suteikti teisę valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“ panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti SUTPKIB „INVL Technology“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:
1) akcijų įsigijimo tikslas – diskonto tarp grynųjų aktyvų vertės ir SUTPKIB „INVL Technology“ akcijų kainos biržoje mažinimas bei galimybės parduoti savo akcijas akcininkams suteikimas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius negali būti didesnis kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo arba 1 217 532 vnt. akcijų;
3) terminas, per kurį SUTPKIB „INVL Technology“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta SUTPKIB „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,50 euro;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – SUTPKIB „INVL Technology“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdymo įmonės sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
6) Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl SUTPKIB „INVL Technology“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Dėl bendrovės audito komiteto ataskaitos:
Vadovaujantis SUTPKIB „INVL Technology“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 27 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), audito komitetas apie savo veiklą informuoja bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą (pridedama).
 

UTIB INVL Technology 2018 m. metinė audituota informacija
INVL Technology įstatų projektas 
Atsakingų asmenų patvirtinimas
Audito komiteto ataskaita

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas [email protected]

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].