Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2015 m. balandžio 10 d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:  

1. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinio kapitalo didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.

Padidinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 1 773 267,06 eurų iki 5 800 000 eurų (įstatinis kapitalas didinamas ne didesne nei 4 026 732,94 eurų suma).

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinis kapitalas didinamas papildomai išleidžiant ne daugiau kaip 13 885 286 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

Minimali vienos akcijos emisijos kaina – 1,56 euro, akcijos apmokamos piniginiais įnašais. Bendra minimali naujai išleidžiamų bendrovės akcijų emisijos kaina yra iki 21 661 046,16 euro, priklausomai nuo galutinio naujai išleidžiamų akcijų skaičiaus.

Išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina – 1,56 euro, nustatyta atsižvelgiant į tai, kad:

1) neaudituotais duomenimis, 2014 m. pabaigai akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdomos įmonės buvo įvertintos 9,75 mln. eurų, tai yra vienai paprastajai vardinei akcijai tenka 1,60 euro akcinės bendrovės „INVL Technology“ nuosavo kapitalo;

2) nuo reorganizuotos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų įtraukimo į NASDAQ Vilnius prekybos sąrašą (2014 m. birželio 3 d.) iki 2015 m. kovo 18 d. vidutinė svertinė po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVL Technology“ perskaičiuota akcijos kaina sudarė 1,47 euro.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas naujai išleidžiamas akcijas, bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusiu ir (jei taip) bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, bendrovės valdybai bendrovės įstatuose atitinkamai pakeičiant įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikiant pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai savo nuožiūra parengti ir nustatyti naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo detalias sąlygas ir tvarką bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime neaptartas akcijų emisijos siūlymo sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę naujų akcijų emisijos kainą, galutinį išleidžiamą naujų akcijų skaičių ir kt.).

Inicijuoti visų naujai išleistų akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų įtraukimą į NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą ir įgalioti bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti bendrovės naujų akcijų siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką (NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą) prospektą.

2. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas.

Atsižvelgiant į tai, kad naujai išleidžiamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos busviešai siūlomos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka, atšaukti bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleidžiamų akcijų.
Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo tvarka ir terminai bus nurodyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ viešai paskelbtame prospekte.

3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas

Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1 dalį bei  vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų naują redakciją  (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti bendrovės įstatų naują redakciją.

4. Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo

Siekiant užtikrinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams, nepritariantiems valdybos siūlomam sprendimo projektui šiuo darbotvarkės klausimu, galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, kurie balsuos „už“ sprendimus šiuo darbotvarkės klausimu, privalės paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai). Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą šiuo darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.

Pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai:

1)    kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ veiklos licencijos gavimo;
2)    parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimui;
3)    parengti valdymo sutarties projektą su UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo perdavimo;
4)    derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga – depozitoriumo išlaidos negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertės;
5)    atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos „INVL Technology“ licencijos gavimui.

5. Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology“

Siekiant akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams, nebalsavusiems 4-iuoju darbotvarkės klausimu arba balsavusiems „prieš“, užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, balsavę „už“ sprendimus 4-iuoju darbotvarkės klausimu, per mėnesį nuo šio akcininkų susirinkimo privalo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai).
Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą 4-iuoju darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Kazimieras Tonkūnas
         El.paštas [email protected]


INVL Technology istatai.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].