Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2016 m. balandžio 29 d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:  

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Technology“  finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).

4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pradžioje 6.846
Reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus įtaka (6.893)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) po reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus (47)
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2.514
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.467
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 2.467
Pelno paskirstymas:  
– į įstatymo numatytus rezervus (177)
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.290

5. Naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas.

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. kovo 7 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintus specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus ir patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama).

Įgalioti (su teise perįgalioti) akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.

6. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) naujos redakcijos tvirtinimas.

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. kovo 7 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naujos redakcijos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“, keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridedama).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius Kazimieras Tonkūnas
El.paštas [email protected]

Priedai:
INVL Technology audituota metinė informacija 2015.pdf
Valdymo perdavimo sutarties projektas_patvirtintas.pdf
UTIB INVL Technology įstatų projektas_patvirtintas.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].