AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. vasario 2 d. 8:30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas, akcinės bendrovės „Invalda LT“ patalpos), šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Technology“ (įmonės kodas 303299817, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 11A-20) akcininkų susirinkimas. 
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val. 
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m. sausio 26 d.). 

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 
1) Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimo ir reorganizavimų sąlygų tvirtinimo. 
2) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo. 
3) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 
1) Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimo ir reorganizavimų sąlygų tvirtinimo. 
1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi,  reorganizuoti akcinę bendrovę „INVL Technology“ jungimo būdu, prijungiant ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri po reorganizavimo perims visas  akcinės bendrovės „INVL Technology“ teises ir pareigas, įskaitant bendrovės pavadinimą „INVL Technology“, ir tęs veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“. 
1.2. Patvirtinti 2014 m. gruodžio 23 dienos akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygas (apie 2014 m. gruodžio 23 dienos akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygų sudarymą viešai paskelbta 2014 m. gruodžio 30 dieną,  juridinių asmenų registro tvarkytojas apie gautas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbė 2014 m. gruodžio 30 dieną).

2) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo. 
2.1. Patvirtinti po reorganizavimo nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“, veiksiančios AB BAIP grupė (kodas 300893533) įstatus (pridedami). 
2.2. Įgalioti Kazimierą Tonkūną pasirašyti po reorganizavimo nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“, veiksiančios AB BAIP grupė (kodas 300893533) įstatų naują redakciją.

3) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizavimo veiksiančios bendrovės vertybiniais popieriais bus prekiaujama Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje: 
3.1. Sudaryti po reorganizavimo veiksiančioje bendrovėje audito komitetą iš dviejų narių. 
3.2. Patvirtinti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles (pridedamos). 
3.3. Po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu). 
3.4. Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.

Siūlomos patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygos su priedais yra paskelbtos 2014 m. gruodžio 24 d. pranešime apie esminį įvykį.     
 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ patalpose, esančiose Šeimyniškių g. 1A, Vilniuje (6 aukštas) darbo valandomis. Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Technology“ adresu Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, registruotu paštu. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama akcinės bendrovės „INVL Technology“ interneto svetainėje adresuhttp://www.invltechnology.com.     

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas [email protected]


Bendrasis balsavimo biuletenis_INVL Technology.pdf
INVL Technology naujos istatu redakcijos projektas.pdf
INVL Technology_Audito komiteto taisykles.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].