AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 10 d. 8:30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Technology“ (įmonės kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16) akcininkų susirinkimas. 
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val. 
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m. balandžio 3 d.). 
 

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 

1)    Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinio kapitalo didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.
2)    Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas.
3)    Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
4)    Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo.
5)    Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas.

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 

1. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinio kapitalo didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.

Padidinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 1 773 267,06 eurų iki 5 800 000 eurų (įstatinis kapitalas didinamas 4 026 732,94 eurų suma).

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinis kapitalas didinamas papildomai išleidžiant 13 885 286 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

Minimali vienos akcijos emisijos kaina – 1,56 euro, akcijos apmokamos piniginiais įnašais.

Išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina – 1,56 eurų, nustatyta atsižvelgiant į tai, kad:

1)    neaudituotais duomenimis, 2014 m. pabaigai akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdomos įmonės buvo įvertintos 9,75 mln. eurų, tai yra vienai paprastajai vardinei akcijai tenka 1,60 euro akcinės bendrovės „INVL Technology“ nuosavo kapitalo;

2)    nuo reorganizuotos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų įtraukimo į NASDAQ Vilnius prekybos sąrašus (2014 m. birželio 3 d.) iki 2015 m. kovo 18 d. vidutinė svertinė po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVL Technology“ perskaičiuota akcijos kaina sudarė 1,47 euro.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdyba, remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

2. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas.

Atsižvelgiant į tai, kad naujai išleidžiamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos bus viešai siūlomos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka, atšaukti bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleidžiamų akcijų.
Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo tvarka ir terminai bus nurodyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ viešai paskelbtame prospekte.

3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas

Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1 dalį bei  vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų naują redakciją  (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti bendrovės įstatų naują redakciją.

4. Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo

Siekiant užtikrinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams, nepritariantiems valdybos siūlomam sprendimo projektui šiuo darbotvarkės klausimu, galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, kurie balsuos „už“ sprendimus šiuo darbotvarkės klausimu, privalės paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai). Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą šiuo darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.

Pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai:

1)    kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ veiklos licencijos gavimo;
2)    parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimui;
3)    parengti valdymo sutarties projektą su UAB „Finasta Asset Management“ (kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo perdavimo;
4)    derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga – depozitoriumo išlaidos negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertės;
5)    atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos „INVL Technology“ licencijos gavimui.

5. Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology“

Siekiant akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams, nebalsavusiems 4-iuoju darbotvarkės klausimu arba balsavusiems „prieš“, užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, balsavę „už“ sprendimus 4-iuoju darbotvarkės klausimu, per mėnesį nuo šio akcininkų susirinkimo privalo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai).
Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą 4-iuoju darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.

 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 16, Vilniuje darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Technology“ adresu Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama akcinės bendrovės „INVL Technology“ interneto svetainėje adresu www.invltechnology.lt

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Kazimieras Tonkūnas
         El.paštas [email protected]


INVL Technology valdybos pranesimas.pdf
INVL Technology istatai.pdf
Bendrasis balsavimo biuletenis_INVL Technology.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].