AB „INVL Technology“ pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir sprendimų projektų paskelbimą

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (juridinio asmens kodas 300893533, registruota adresu Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau – Bendrovė) akcininko, kuriam priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų iniciatyva ir Bendrovės įgalioto asmens Kazimiero Tonkūno sprendimu 2016 m. birželio 27 d. 8:30 val. yra šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius.

Akcininkų registracijos pradžia 8:00 val.

Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. birželio 17 d.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 12 175 321 akciją. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000128860.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.    Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

2.    Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ pakeitimas ir naujos valdymo sutarties redakcijos tvirtinimas.

3.    Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas, audito komiteto narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymas.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1.    Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. balandžio 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintus specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus ir patvirtinti naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama).

Įgalioti (su teise perįgalioti) Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.

2.    Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ pakeitimas ir naujos valdymo sutarties redakcijos tvirtinimas.

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. balandžio 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir patvirtinti naujos redakcijos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“, keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridedama).

3.    Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas, audito komiteto narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymas.

Patvirtinti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles (pridedama).

Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomas audito komiteto narys).

Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) po uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos išdavimo nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 16, Vilniuje darbo valandomis.

Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami Bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma papildomai yra pateikiama Bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Technology“ adresu Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie Bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama akcinės bendrovės „INVL Technology“ interneto svetainėje adresu www.invltechnology.lt.

Priedai:

  1. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo biuletenis;
  2. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų projektas;
  3. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ projektas;
  4. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių projektas;
  5. Danutės Kadanaitės gyvenimo aprašymas;
  6. Tomo Bubino gyvenimo aprašymas.

         Kazimieras Tonkūnas
         Įgaliotas asmuo, veikiantis pagal 2016-05-13 įgaliojimą
         El. paštas [email protected]


4. INVL Technology Audito komiteto taisykles.pdf
2. INVL Technology įstatai_projektas 20160627 VAS.pdf
1. Bendras balsavimo biuletenis_INVL Technology_VAS 20160627.pdf
5. CV_Danute Kadanaite_INVL Technology – LT.pdf
3. INVL Technology Valdymo sutartis_20160627 VAS.pdf
6. CV_Tomas Bubinas_INVL Technology – LT.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].